Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 19 november 2018 – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k. mot Porr S.A.

(Mål C-722/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k.

Motpart: Porr S.A.

Tolkningsfråga

Tillåter EU-rätten, särskilt skälen 13, 20 och 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner1 samt artikel 18 i fördraget, vilken uttrycker principen om icke-diskriminering, en möjlighet att utesluta ersättning för sen betalning avseende transaktioner som helt eller delvis finansieras med medel från strukturfonderna och från Europeiska unionens sammanhållningsfond, vilken följer av artikel 4 punkt 3 c i lagen om betalningsfrister vid handelstransaktioner (Dz.U. 2003 nr 139, pos. 1323)?

____________

1     EGT L 200, s. 35.