Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 13. prosince 2018 Deutsche Telekom AG proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 21. února 2019 ve věci T-827/14, Telekom AG v. Evropská komise

(Věc C-152/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Deutsche Telekom AG (zástupci: D. Schroeder a K. Apel, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Slovanet, a.s.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-827/14 v rozsahu, v němž zamítá žalobu;

zcela či zčásti zrušil rozhodnutí Komise C(2014) 7465 final ze dne 15. října 2014 v řízení podle článku 102 SFEU a článku 54 Dohody o EHP (věc AT.39523 – Slovak Telekom), opravené rozhodnutími Komise C(2014) 10119 final ze dne 16. prosince 2014 a C(2015) 2484 final ze dne 17. dubna 2015, v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky, a podpůrně, aby zrušil nebo snížil pokuty uložené navrhovatelce;

podpůrně vrátil věc Tribunálu k novému rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku a řízení před Tribunálem

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí navrhovatelka čtyři důvody kasačního opravného prostředku.

Zaprvé, Tribunál se měl dopustit nesprávného výkladu právní zásady, podle níž je k naplnění skutku odpírání přístupu třeba, aby byl požadovaný přístup nezbytný pro plnění povinností na navazujícím trhu, v důsledku čehož tuto zásadu nepoužil a tím ji použil nesprávně.

Zadruhé, Tribunál se měl dopustit nesprávného výkladu zásady, podle níž mateřská společnost může být činěna odpovědnou za jednání své dceřiné společnosti pouze tehdy, pokud na ní vykonává rozhodující vliv, a tím tuto zásadu použil nesprávně.

Zatřetí, Tribunál se měl dopustit nesprávného použití zásady, podle níž mateřská společnost odpovídá za jednání své dceřiné společnosti pouze tehdy, pokud dceřiná společnost v zásadě plní pokyny, které jí uděluje její mateřská společnost, když tuto zásadu nepoužil, čímž ji použil nesprávně.

Začtvrté, Tribunál se měl dopustit nesprávného použití zásady, podle níž musí být ve správním řízení poskytnuto právo být vyslechnut.

____________