Language of document :

Deutsche Telecom AG 21. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas laiendatud koda) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-827/14: Deutsche Telecom AG versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-152/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Deutsche Telecom AG (esindajad: advokaadid D. Schroeder ja K. Apel)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Slovanet, a.s.

Apellandi nõuded

Apellant palub:

tühistada Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-827/14 osas, milles hagi jäetakse rahuldamata;

tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsus C(2014) 7465 final Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39523 – Slovak Telekom) (parandatud komisjoni 16. detsembri 2014. aasta ja 17. aprilli 2015. aasta vastavate otsustega C(2014) 10119 final ja C(2015) 2484 final) täies ulatuses või osaliselt, niivõrd kuivõrd otsus puudutab apellanti, teise võimalusena tühistada apellandile määratud trahv või veelgi vähendada trahvi suurust;

täiendava võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse uue otsuse tegemiseks;

mõista komisjonilt välja kõik kohtukulud, mis on tekkinud käesolevas menetluses ja menetluses Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant neli väidet.

Esiteks tõlgendas Üldkohus valesti õiguspõhimõtet, mille kohaselt on dokumentidega tutvuda võimaldamisest keeldumiseks nõutav, et taotletava õiguse andmine on vältimatu naaberturul tegutsemiseks, ning seetõttu jättis selle põhimõtte kohaldamata ja järelikult kohaldas seda valesti.

Teiseks tõlgendas ja kohaldas Üldkohus valesti õiguspõhimõtet, mille kohaselt saab emaettevõtjale tütarettevõtja tegevuse omistada vaid siis, kui emaettevõtja mõjutas viimast ka tegelikult otsustavalt.

Kolmandaks jättis Üldkohus kohaldamata õiguspõhimõtte, mille kohaselt saab emaettevõtjale tütarettevõtja tegevuse omistada vaid siis, kui viimane sisuliselt järgis emaettevõtja juhiseid.

Neljandaks kohaldas Üldkohus valesti õiguspõhimõtet, mille kohaselt tuleb haldusmenetluses tagada õigus olla ära kuulatud.

____________