Language of document :

Valitus, jonka Deutsche Telekom AG on tehnyt 21.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-827/14, Deutsche Telekom v. komissio, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-152/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Deutsche Telekom AG (edustajat: D. Schroeder ja K. Appel, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Slovanet a.s.

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 13.12.2018 antama tuomio T-827/14 on kumottava siltä osin kuin siinä hylätään kanne

SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä (asia AT.39523 – Slovak Telekom) 15.10.2014 tehty komission päätös C(2014) 7465 final, sellaisena kuin se on oikaistuna 16.12.2014 tehdyllä komission päätöksellä C(2014) 10119 final ja 17.4.2015 tehdyllä komission päätöksellä C(2015) 2484, on kumottava kokonaan tai siltä osin kuin se koskee valittajaa, tai toissijaisesti valittajalle määrätyt sakot on kumottava tai niiden määrää on alennettava

toissijaisesti asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen uuden ratkaisun tekemiseksi

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuvaiheessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi neljään valitusperusteeseen.

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti periaatetta, jonka mukaan asiakirjoihin tutustumista koskevan pyynnön hylkääminen edellyttää sitä, että pyydetty tutustuminen on välttämätöntä myöhemmän vaiheen markkinoilla tapahtuvalle toiminnalle, ja täten se ei ole soveltanut mainittua periaatetta tai on soveltanut sitä virheellisesti.

Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti periaatetta, jonka mukaan emoyhtiön syyksi voidaan lukea sen tytäryhtiön toiminta vain, jos ensin mainittu on tosiasiallisesti käyttänyt ratkaisevaa päätösvaltaa, ja täten unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut mainittua periaatetta virheellisesti.

Kolmannen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ole soveltanut periaatetta, jonka mukaan emoyhtiön syyksi voidaan lukea sen tytäryhtiön toiminta vain, jos viimeksi mainittu on tosiasiallisesti noudattanut emoyhtiönsä ohjeita, ja täten unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut mainittua periaatetta virheellisesti.

Neljännen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti periaatetta, jonka mukaan hallinnollisissa menettelyissä on taattava kuulluksi tulemista koskeva oikeuden noudattaminen.

____________