Language of document :

Odvolanie podané 21. februára 2019: Deutsche Telekom AG proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-827/14, Deutsche Telekom AG/Európska komisia

(vec C-152/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Deutsche Telekom AG (v zastúpení: D. Schroeder a K. Apel, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Slovanet, a.s.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 vo veci T-827/14 v rozsahu, v akom zamieta žalobu,

zrušil v celom rozsahu alebo sčasti rozhodnutie Komisie C(2014) 7465 final z 15. októbra 2014 v konaní podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP (vec AT.39523 – Slovak Telekom), opravené rozhodnutiami Komisie C(2014) 10119 final zo 16. decembra 2014 a C(2015) 2484 final zo 17. apríla 2015 v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky, a podporne, aby zrušil alebo znížil pokuty uložené odvolateľke,

podporne vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie,

uložil Komisii náhradu trov odvolacieho konania a konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľka štyri odvolacie dôvody.

Po prvé sa mal Všeobecný súd dopustiť nesprávneho výkladu právnej zásady, podľa ktorej je k naplneniu skutkovej podstaty odopretia prístupu potrebné, aby bol požadovaný prístup nevyhnutný pre plnenie povinností na nadväzujúcom trhu, v dôsledku čoho túto zásadu neuplatnil, a tým ju uplatnil nesprávne.

Po druhé sa mal Všeobecný súd dopustiť nesprávneho výkladu zásady, podľa ktorej materská spoločnosť môže byť zodpovedná za jednanie svojej dcérskej spoločnosti iba vtedy, pokiaľ má na ňu rozhodujúci vplyv, a tým túto zásadu uplatnil nesprávne.

Po tretie sa mal Všeobecný súd dopustiť nesprávneho uplatnenia zásady, podľa ktorej materská spoločnosť zodpovedá za jednanie svojej dcérskej spoločnosti iba vtedy, pokiaľ dcérska spoločnosť v zásade plní pokyny, ktoré jej udeľuje jej materská spoločnosť, keď túto zásadu neuplatnil, čím ju uplatnil nesprávne.

Po štvrté sa mal Všeobecný súd dopustiť nesprávneho uplatnenia zásady, podľa ktorej musí byť v správnom konaní poskytnuté právo byť vypočutý.

____________