Language of document :

Överklagande ingett den 21 februari 2019 av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-827/14, Deutsche Telekom AG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-152/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Deutsche Telekom AG (ombud: D. Schroeder och K. Apel, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Slovanet, a.s.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 13 december 2018 i mål T-827/14, i den del talan ogillades,

helt eller delvis ogiltigförklara kommissionens beslut C(2014) 7465 final av den 15 oktober 2014 om ett förfarande enligt artikel 102 FEUF och artikel 54 i EES-avtalet (ärende AT.39523 – Slovak Telekom), i dess ändrade lydelse enligt kommissionens beslut C(2014) 10119 final av den 16 december 2014 och kommissionens beslut C(2015) 2484 final av den 17 april 2015, såvitt beslutet avser klaganden, alternativt upphäva eller ytterligare sätta ned de böter klaganden ålagts,

i andra hand, återförvisa målet till tribunalen för förnyad handläggning,

förplikta kommissionen att ersätta samtliga kostnader för överklagandet och de kostnader som uppstått i samband med målet i tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande.

För det första gjorde tribunalen en felaktig tolkning av principen att det för att det ska föreligga nekat tillträde krävs att det begärda tillträdet är oundgängligt för verksamhet på en nedströmsmarknad, och därför inte tillämpade denna princip vilket innebär att den tillämpade principen felaktigt.

För det andra gjorde tribunalen en felaktig tolkning av principen att ett moderbolag kan hållas ansvarigt för sitt dotterbolags handlingar endast om moderbolaget faktiskt utövat ett bestämmande inflytande över dotterbolaget, och tribunalen tillämpade därmed principen felaktigt.

För det tredje tillämpade tribunalen inte principen att ett moderbolag kan hållas ansvarigt för sitt dotterbolags handlingar endast om dotterbolaget i huvudsak följt instruktioner som det fått av moderbolaget, och tribunalen tillämpade därmed principen felaktigt.

För det fjärde gjorde sig tribunalen skyldig till en felaktig tillämpning av principen att rätten att yttra sig måste iakttas i förvaltningsförfaranden.

____________