Language of document :

Жалба, подадена на 30 януари 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 21 ноември 2019 г. по дело T-587/16, HM/Европейска комисия

(Дело C-70/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: T. S. Bohr и G. Gattinara)

Друга страна в производството: HM

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд от 21 ноември 2018 г. по дело T-587/16, HM/Комисия,

делото да бъде върнато на Общия съд за ново разглеждане,

да няма произнасяне по разноските, направени за първоинстанционното производство и за производството по обжалване пред Съда.

Основания и основни доводи

Комисията излага две основания за обжалване.

С първото основание за обжалване, състоящо се от три части, се твърди, че при отграничаването на правомощията между конкурсната комисия и Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото.

В първата част от това основание Комисията посочва, че Общият съд е дал неправилна правна квалификация на обжалвания акт, т.е. на решението на EPSO от 17 август 2015 г., поради просрочие да не изпрати на конкурсната комисия искането за преразглеждане, направено от жалбоподателката. Това известие е изпратено в рамките на компетентността, която е предоставена на EPSO с раздел 3.1.3. от Общите правила, приложими към конкурсите, да води цялата кореспонденция с кандидатите.

Във втората част Комисията изтъква, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, когато тълкува Общите правила. Точка 3.4.3. от тези общи правила трябвало да се разглежда не само във връзка с точка 3.1.3., но и през призмата на текста и целта на точка 3.4.3., която предоставяла на EPSO правомощието по отношение на вътрешната процедура по преразглеждане.

С третата чест се твърди грешка при прилагането на правото, що се отнася до тълкуването на член 7 от приложение III към Правилника за длъжностните лица. Въпросното известие било административно-техническа мярка, чиято цел е да гарантира прилагането на уеднаквени критерии в процедурите за подбор съгласно упоменатия член 7, параграф 1. Това отговаряло и на ролята на EPSO на помощник на конкурсната комисия, както това било посочено от Общия съд в решение T-361/10 P, Комисия/Pachitis1 .

С второто основание за обжалване се твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, когато тълкува основанието, свързано с липсата на компетентност на автора на акта. В настоящия случай Общият съд не проверил дали — в хипотезата, че грешката при липсата на компетентност е била отстранена — е щял да бъде приет акт със същото или с различно съдържание. При липсата на такава проверка Общият съд не можел да отмени обжалвания акт.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742