Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. ledna 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 21. listopadu 2018 ve věci T-587/16, HM v. Evropská komise

(Věc C-70/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. S. Bohr, G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastnice řízení: HM

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2018 ve věci T-587/16, HM v. Evropská komise;

vrátil věc zpět Tribunálu;

rozhodl, že o nákladech prvostupňového řízení a řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Evropská komise předkládá dva důvody kasačního opravného prostředku.

Ve svém prvním důvodu kasačního opravného prostředku, který tvoří tři části, Evropská komise vytýká Tribunálu, že se dopustil nesprávného právního posouzení stran rozdělení pravomocí mezi výběrovou komisí a Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO).

V první části tohoto důvodu Evropská komise tvrdí, že Tribunál se dopustil pochybení při právní kvalifikaci napadeného aktu, tj. rozhodnutí EPSO ze dne 17. srpna 2015, kterým bylo rozhodnuto o tom, že žádost o přezkum podaná žalobcem nebude postoupena výběrové komisi z důvodu opožděnosti. Toto sdělení bylo učiněno v rámci pravomoci, kterou úřadu EPSO svěřuje bod 3.1.3. obecných pravidel platných pro otevřená výběrová řízení, který se týká korespondence s uchazeči.

Ve druhé části tohoto důvodu Evropská komise vytýká Tribunálu, že se dopustil nesprávného právního posouzení při svém výkladu obecných pravidel. Evropská komise má za to, že bod 3.4.3. těchto obecných pravidel je třeba vykládat nejen ve spojení s bodem 3.1.3., ale i s ohledem na znění a účely bodu 3.4.3., který svěřuje úřadu EPSO pravomoc v oblasti postupu interního přezkumu.

Ve třetí části tohoto důvodu Evropská komise vytýká Tribunálu, že se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu článku 7 přílohy III služebního řádu úředníků. Podle ní je sporné sdělení opatřením správně-technické povahy, které má za cíl zaručit uplatňování jednotných kritérií v rámci výběrových řízení v souladu s výše uvedeným čl. 7 odst. 1. Evropská komise má za to, že výše uvedená kvalifikace je rovněž v souladu s úlohou úřadu EPSO, který napomáhá výběrové komisi, jak bylo uvedeno v rozsudku Tribunálu T-361/10 P, Evropská komise v. Pachitis1 .

Ve druhém důvodu kasačního opravného prostředku Evropská komise vytýká Tribunálu, že se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu žalobního důvodu, který se týkal nedostatku pravomoci autora aktu. Evropská komise má za to, že Tribunál v projednávané věci nepřezkoumal, zda by byl v případě, že by došlo k nápravě vady nedostatku pravomoci, přijat akt s týmž nebo jiným obsahem. Bez provedení tohoto přezkumu nemohl podle Evropská komise Tribunál napadený akt zrušit.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742.