Language of document :

Appel iværksat den 30. januar 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 21. november 2018 i sag T-587/16, HM mod Europa-Kommissionen

(Sag C-70/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved T.S. Bohr og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: HM

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten den 21. november 2018, HM mod Kommissionen, T-587/16, ophæves.

Sagen hjemvises til Retten.

Afgørelsen om sagsomkostningerne i første instans og i appelsagen udsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Kommissionen har fremsat to appelanbringender til støtte for sin appel.

Med det første appelanbringende, som er opdelt i tre led, har Kommissionen gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, hvad angår fordelingen af kompetence mellem udvælgelseskomitéen og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO).

Kommissionen har med appelanbringendets første led gjort gældende, at Retten begik en fejl ved den retlige kvalifikation af den anfægtede retsakt, dvs. EPSO’s afgørelse af 17. august 2015 om ikke at videresende sagsøgerens anmodning om revurdering på grund af forsinkelse. Denne underretning blev foretaget inden for rammerne af den kompetence, som EPSO er tillagt i henhold til punkt 3.1.3 i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver med hensyn til at varetage al korrespondance med ansøgerne.

Med det andet led har Kommissionen foreholdt Retten, at den begik en retlig fejl, da den fortolkede de generelle regler. Ifølge Kommissionen skal punkt 3.4.3 i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver ikke alene sammenholdes med punkt 3.1.3, men også forstås i lyset af ordlyden af og formålet med punkt 3.4.3., der tillægger EPSO kompetence til at varetage den interne revurderingsprocedure.

Med det tredje led har Kommissionen gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, da den fortolkede artikel 7 i bilag III til tjenestemandsvedtægten. Ifølge Kommissionen udgør den omhandlede underretning en administrativ foranstaltning, der har til formål at sikre, at der anvendes ensartede standarder i procedurerne for udvælgelse i henhold til artikel 7, stk. 1. Ifølge Kommissionen er dette endvidere i overensstemmelse med den rolle som assistent for udvælgelseskomitéen, som EPSO er tildelt, således som anført af Retten i dommen i sag T-361/10 P 1 , Kommissionen mod Pachitis.

Med det andet appelanbringende har Kommissionen gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen af anbringendet om manglende kompetence hos ophavsmanden til retsakten. Kommissionen er af den opfattelse, at Retten i det foreliggende tilfælde undlod at undersøge, om der, såfremt den manglende kompetence var afhjulpet, var vedtaget en retsakt med samme indhold eller et andet indhold. I mangel af en sådan undersøgelse kunne Retten ifølge Kommissionen ikke annullere den anfægtede retsakt.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742