Language of document :

Euroopa Komisjoni 30. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 21. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-587/16: HM versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-70/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: T. S. Bohr, G. Gattinara)

Teine menetlusosaline: HM

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (neljas koda) 21. novembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-587/16: HM versus komisjon;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

jätta kohtukulude kandmine Üldkohtus ja apellatsiooniastmes edaspidi otsustamiseks.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab apellatsioonkaebuses kaks väidet.

Esimese väitega, mis jaguneb kolmeks osaks, leiab komisjon, et Üldkohus rikkus konkursikomisjoni ja Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) vahelise pädevuse jagunemise küsimuses õigusnormi.

Selle väite esimeses osas kinnitab komisjon, et Üldkohus andis ebaõige õigusliku kvalifikatsiooni vaidlustatud meetmele ehk 17. augusti 2015. aasta otsusele jätta konkursikomisjonile edastamata hageja hilinenult saabunud uuesti läbivaatamise taotlus. Sellekohane teade edastati pädevuse raames, mille EPSO-le annab avalike konkursside üldeeskirjade punkt 3.1.3, mis reguleerib suhtlust kandidaatidega.

Väite teises osas on komisjon seisukohal, et Üldkohus rikkus avalike konkursside üldeeskirjade tõlgendamisel õigusnormi. Komisjon leiab, et nende üldeeskirjade punkti 3.4.3 tõlgendamisel oleks pidanud arvesse võtma mitte ainult samade üldeeskirjade punkti 3.1.3, vaid ka punkti 3.4.3 – mis annab EPSO-le vaiete läbivaatamise menetluse läbiviimise pädevuse – mõtet ja eesmärke.

Väite kolmandas osas leiab komisjon, et Üldkohus rikkus personalieeskirjade III lisa artikli 7 tõlgendamisel õigusnormi. Vaidlusalune teade on tema hinnangul haldusmeede, mille eesmärk on personalivaliku menetlustes ühetaoliste kriteeriumide kohaldamine vastavalt mainitud artikli 7 lõikele 1. Komisjoni arvates on see kooskõlas ka EPSO ülesandega olla konkursikomisjoni abistaja rollis, nagu märkis Üldkohus kohtuotsuses T-361/10: komisjon vs. Pachitis1 .

Teise väitega heidab komisjon Üldkohtule ette õigusnormi rikkumist akti vastuvõtja pädevuse puudumist käsitleva väite hindamisel. Komisjon väidab, et Üldkohus jättis antud asjas kontrollimata, kas juhul, kui pädevuse puudumisest tulenev viga oleks kõrvaldatud, oleks vastu võetud samasisuline või teistsuguse sisuga akt. Komisjon leiab, et ilma sellist kontrolli tegemata ei oleks Üldkohus tohtinud vaidlustatud akti tühistada.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742