Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 30.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-587/16., HM v. komissio, 21.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-70/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. S. Bohr ja G. Gattinara)

Muu osapuoli: HM

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

Asiassa T-587/16, HM v. komissio 21.11.2018 annettu tuomio on kumottava

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen

menettelystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valitusmenettelyssä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio esittää kaksi valitusperustetta.

Se tuo esiin ensimmäisessä valitusperusteessaan, joka muodostuu kolmesta osasta, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen rajatessaan valintalautakunnan ja henkilöstövalintatoimiston (EPSO) välistä toimivaltaa.

Tämän valitusperusteen ensimmäisessä osassa komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on luokitellut oikeudellisesti virheellisesti riidanalaisen toimen eli 17.8.2015 tehdyn EPSOn päätöksen jättää toimittamatta HM:n esittämä uudelleentarkastelupyyntö valintalautakunnalle myöhästymisen vuoksi. Tämä tiedoksi antaminen suoritettiin valintamenettelystä annettujen yleisten säännösten 3.1.3 kohdassa kirjeenvaihtoa hakijoille koskevan, EPSOlle annetun toimivallan mukaisesti.

Toisessa osassa komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen yleisiä säännöksiä tulkitessaan. Sen lisäksi, että näiden yleisten säännösten 3.4.3 kohtaa on luettava yhdessä 3.1.3 kohdan kanssa, on myös otettava huomioon3.4.3 kohdan sanamuoto ja tavoite; siinä annetaan EPSOlle toimivalta sisäistä uudelleentarkastelua koskevassa menettelyssä.

Kolmannessa osassa komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin o tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan henkilöstösääntöjen liitteessä III olevaa 7 artiklaa. Kyseessä oleva ilmoitus on hallintotekninen toimenpide, jonka tavoitteena on yhtenäisten kriteerien soveltaminen valintamenettelyssä mainitun 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä vastaa myös EPSOn roolia valintalautakunnan avustajana, kuten unionin yleisen tuomioistuimen antamassa tuomiossa T-361/10 P, komissio v. Pachitis1 on todettu.

Toisella valitusperusteellaan komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan kanneperustetta, joka koskee riidanalaisen toimen laatijan puuttuvaa toimivaltaa. Nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin ei ole tutkinut, olisiko toimen sisältö ollut sama vai toisenlainen toimivaltaa koskevan virheen poistamisen jälkeen. Tällaisen tutkinnan puuttuessa unionin yleinen tuomioistuin ei olisi saanut kumota riidanalaista tointa.

____________

1 EU:T:2011:742.