Language of document :

Žalba koju je 30. siječnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 21. studenoga 2018. u predmetu T-587/16, HM protiv Europske komisije

(predmet C-70/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. S. Bohr, G. Gattinara, agenti)

Druga stranka u postupku: HM

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 21. studenoga 2018. u predmetu T-587/16, HM/Komisija,

vrati predmet na odlučivanje Općem sudu,

o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija ističe dva žalbena razloga.

Prvim žalbenim razlogom, koji se sastoji od tri dijela, navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom utvrđivanja granica nadležnosti između povjerenstva za odabir i Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO).

U prvom dijelu tog žalbenog razloga Komisija ističe da je Opći sud pogrešno pravno kvalificirao pobijanu mjeru, tj. EPSO-ovu odluku od 17. kolovoza 2015. da se žaliteljev zahtjev za preispitivanje zbog nepravodobnosti ne proslijedi povjerenstvu za odabir. To priopćenje da će se sva korespondencija obavljati s kandidatima doneseno je u okviru isključive EPSO-ove nadležnosti na temelju točke 3.1.3. Općih pravila primjenjivih na otvorene natječaje.

U drugom dijelu Komisija iznosi argument da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zbog načina na koji je tumačio Opća pravila. Točku 3.4.3. tih općih pravila ne treba tumačiti samo u vezi s točkom 3.1.3., nego i s obzirom na tekst i svrhu točke 3.4.3., kojom se EPSO-u dodjeljuje nadležnost u pogledu internog postupka preispitivanja.

U trećem dijelu ističe pogrešku koja se tiče prava počinjenu pri tumačenju članka 7. Priloga III. Pravilniku o osoblju. Komisija smatra da je sporno priopćenje upravna mjera, čiji je cilj osigurati primjenu ujednačenih kriterija u postupku odabira u skladu s navedenim člankom 7. stavkom 1. To je i u skladu s EPSO-ovom ulogom pomoćnika povjerenstva za odabir, kako je Opći sud utvrdio u presudi T-361/10 P, Komisija/Pachitis1 .

Drugim žalbenim razlogom navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava pri tumačenju tužbenog razloga u vezi s nenadležnošću donositelja mjere. U ovom predmetu Opći sud nije ispitao bi li se u slučaju ispravljanja pogreške u pogledu nenadležnosti donijela istovjetna mjera ili mjera drukčijeg sadržaja. Bez takvog ispitivanja Opći sud nije mogao poništiti spornu mjeru.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742