Language of document :

Recurs introdus la 30 ianuarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 21 noiembrie 2018 în cauza T-587/16, HM/Comisia Europeană

(Cauza C-70/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. S. Bohr, G. Gattinara, agenţi)

Cealaltă parte din procedură: HM

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curţii:

anularea Hotărârii Tribunalului din 21 noiembrie 2018 în cauza T-587/16, HM/Comisia;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal,

soluţionarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată efectuate atât în primă instanţă, cât şi în recurs.

Motivele și principalele argumente

Comisia invocă două motive de recurs.

Prin intermediul primului motiv de recurs, structurat pe trei aspecte, se susţine că Tribunalul a săvârşit o eroare la demarcarea competenţelor între juriu şi Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO).

În primul aspect al acestui motiv de recurs, Comisia invocă faptul că Tribunalul a calificat juridic eronat măsura contestată, mai precis decizia EPSO din 17 august 2015 de a nu transmite juriului, pe motiv de tardivitate, cererea de reexaminare formulată de contestator. Această notificare a survenit în limitele competenţelor EPSO, în conformitate cu subpunctul 3.1.3. din Condiţiile generale aplicabile concursurilor generale, de a purta întreaga corespondenţă cu candidaţii.

În cuprinsul celui de al doilea aspect, Comisia este de părere că Tribunalul a săvârşit o eroare de drept la interpretarea Condiţiilor generale. Subpunctul 3.4.3. din aceste Condiţii generale trebuie interpretată nu doar prin coroborare cu subpunctul 3.1.3., ci şi în litera şi spiritul subpunctului 3.4.3., care conferă EPSO competenţa privind procedura de reexaminare internă.

Al treilea aspect evocă o eroare de drept în interpretarea articolului 7 din anexa III la Statutul funcţionarilor. Notificarea în discuţie era o măsură administrativă al cărei scop era acela de a garanta aplicarea unor criterii uniforme în procedura de selecţie potrivit articolului 7 alineatul (1) sus-menţionat. Acest lucru este conform cu rolul EPSO de a acorda asistenţă la examinare după cum a statuat Tribunalul în Hotărârea T-361/10 P, Comisia/Pachitis1 .

Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, se susţine că Comisia a săvârşit o eroare de fapt la interpretarea motivului acţiunii vizând necompetenţa autorului măsurii. În prezenta cauză, Tribunalul nu a analizat dacă s-ar fi adoptat o măsură cu acelaşi conţinut sau cu un alt conţinut în cazul în care s-ar fi rectificat viciul privind necompetenţa. În lipsa acestei analize, Tribunalul nu ar fi putut anula măsura contestată.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742