Language of document :

Odvolanie podané 30. januára 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. novembra 2018 vo veci T-587/16, HM/Európska komisia

(vec C-70/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. S. Bohr, G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: HM

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 21. novembra 2018 vo veci T-587/16, HM/Komisia,

vrátil vec Všeobecnému súdu,

rozhodol, že o trovách prvostupňového a odvolacieho konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia predkladá dva odvolacie dôvody.

Vo svojom prvom odvolacom dôvode, ktorý tvorí tri časti, Komisia vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri rozdelení právomocí medzi výberovou komisiou a Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO).

V prvej časti tohto dôvodu Komisia tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil pochybenia pri právnej kvalifikácii napadnutého aktu, t. j. rozhodnutia EPSO zo 17. augusta 2015, ktorým sa rozhodlo o tom, že žiadosť o preskúmanie podaná sťažovateľkou nebude postúpená výberovej komisii z dôvodu, že bola podaná oneskorene. Toto oznámenie sa uskutočnilo v rámci právomoci, ktorú EPSO zveruje bod 3.1.3. Všeobecných pravidiel platných pre otvorené výberové konania, ktorý sa týka korešpondencie s uchádzačmi.

V druhej časti tohto dôvodu Komisia vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade všeobecných pravidiel. Komisia sa domnieva, že bod 3.4.3. týchto všeobecných pravidiel treba vykladať nie len v spojení s bodom 3.1.3., ale aj s prihliadnutím na znenie a účel bodu 3.4.3., ktorý zveruje EPSO právomoc v oblasti postupu interného preskúmania.

V tretej časti tohto dôvodu Komisia vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 7 prílohy III služobného poriadku úradníkov. Podľa nej je sporné oznámenie opatrením správno-technickej povahy, ktoré má za cieľ zaručiť uplatňovanie jednotných kritérií v rámci výberových konaní v súlade s vyššie uvedeným článkom 7 ods. 1. Komisia sa domnieva, že vyššie uvedená kvalifikácia je tiež v súlade s úlohou EPSO, ktorý pomáha výberovej komisii, ako bolo uvedené v rozsudku Všeobecného súdu T-361/10 P, Komisia v. Pachitis1 .

V druhom odvolacom dôvode Komisia vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade žalobného dôvodu, ktorý sa týkal nedostatku právomoci autora aktu. Komisia sa domnieva, že Všeobecný súd v prejednávanej veci nepreskúmal, či by bol v prípade, že by došlo k náprave vady nedostatku právomoci, prijatý akt s rovnakým alebo iným obsahom. Bez uskutočnenia tohto preskúmania nemohol podľa Komisie Všeobecný súd napadnutý akt zrušiť.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742.