Language of document :

Överklagande ingett den 30 januari 2019 av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 21 november 2018 i mål T-587/16, mot HM Europeiska kommissionen

(Mål C-70/17 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. S. Bohr, G. Gattinara, Bevollmächtigte)

Övrig part i målet: HM

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 21 november 2018 i mål T-587/16, HM mot kommissionen,

återförvisa ärendet till tribunalen,

fastställa att beslut om rättegångskostnader i första instans och i målet om överklagande ska anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har anfört två grunder till stöd för överklagandet.

Den första grunden, som består av tre delar, avser att tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning genom att avgränsa befogenheterna mellan urvalskommittén och Europeiska rekryteringsbyrån (Epso).

I den första delen av grunden har kommissionen gjort gällande att tribunalen gjorde den felaktig bedömning av den omtvistade rättsakten, det vill säga Epsos beslut av den 17 augusti 2015 att inte överlämna klagandens begäran om omprövning till uttagningskommittén på grund av försening. Detta meddelande ägde rum inom ramen för den behörighet som tilldelas Epso enligt avsnitt 3.1.3 i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov såvitt avser all skriftväxling med kandidaterna.

I den andra delen anser kommissionen att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid sin tolkning av de allmänna bestämmelserna. Avsnitt 3.4.3 i dessa bestämmelser ska inte läsas i samband med avsnitt 3.1.3 utan med beaktande av ordalydelsen och syftet med avsnitt 3.4.3, vilket ger Epso behörighet att genomföra det interna omprövningsförfarandet.

Den tredje delen avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 7 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna. Meddelandet i fråga utgör en administrativ åtgärd för att säkerställa tillämpningen av enhetliga normer vid uttagningsprov i enlighet med nämnda artikel 7 första stycket. Detta motsvarar också Epsos roll som biträde till uttagningskommittén, vilket fastställts av tribunalen i dom i mål T-361/10 P, kommissionen mot Pachtitis.1

I den andra grunden har gjorts gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av grunden avseende bristande behörighet för den som vidtog åtgärden. I förevarande fall har tribunalen inte prövat huruvida en åtgärd med samma eller ett annat innehåll – efter en korrigering av felet angående bristande behörighet – skulle ha vidtagits. I avsaknad av en sådan prövning kunde tribunalen inte ogiltigförklara den ifrågasatta rättsakten.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742.