Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. martā iesniedza Trgovački sud u Zagrebu (Horvātija) — INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. u.c./LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(Lieta C-200/19)

Tiesvedības valoda – horvātu

Iesniedzējtiesa

Trgovački sud u Zagrebu

Pamatlietas puses

Prasītāji: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA – COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Atbildētāja: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Prejudiciālie jautājumi

Vai – ņemot vērā, ka atbildētāja nav nedz piedalījusies nolīgumu slēgšanā kopīgi ar pārējiem līdzīpašniekiem, nedz piekritusi tajos nolīgtajam – Regulas (ES) Nr. 1215/2012 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka par līgumisku saistību ir uzskatāms pienākums, kas atbildētājai ir noteikts likumā, taču kura apjomu, izpildes termiņu un citus izpildes nosacījumus nosaka, vienojoties īpašniekiem, kam pieder vairāk nekā puse ēkas līdzīpašuma daļu?

Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka likumā noteikta pienākuma neizpilde attiecībā pret pārējiem ēkas līdzīpašniekiem, kuri var pieprasīt tā izpildi tiesas ceļā, ir uzskatāma par neatļautu darbību vai kvazideliktu, it īpaši ņemot vērā to, ka atbildētājas likumiskā pienākuma neizpildes rezultātā var rasties papildu kaitējums (ne tikai rezerves fonda līdzekļu finansiāls zaudējums) gan pārējiem līdzīpašniekiem, gan trešām personām?

Vai – ņemot vērā, ka šajā lietā aplūkotais pienākums izriet no tā, ka atbildētājai pieder komerctelpas, kurās tā veic darbību, proti, telpas, kurās atrodas tās filiāle – Regulas (ES) Nr. 1215/2012 7. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šis ir strīds saistībā ar filiāles, aģentūras vai citas struktūras darbību?

____________