Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trgovački sud u Zagrebu (Chorvátsko) 1. marca 2019 – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. a iní/LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(vec C-200/19)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Trgovački sud u Zagrebu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Žalovaná: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Prejudiciálne otázky

Vzhľadom na to, že sa žalovaná nezúčastnila uzavretia zmlúv s ostatnými spoluvlastníkmi, ani s uzavretím nesúhlasila, má sa článok 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 vykladať v tom zmysle, že povinnosť, ktorú má žalovaná, t. j. povinnosť stanovená zákonom, ale ktorá, pokiaľ ide o jej výšku, dátum splatnosti a ďalšie náležitosti, je určená spoločnou dohodou väčšinových vlastníkov podielov nehnuteľnosti, musí byť taktiež považovaná za zmluvnú povinnosť?

Má sa článok 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 vykladať v tom zmysle, že nesplnenie povinnosti stanovenej zákonom voči ostatným spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorí sa môžu domáhať jej splnenia prostredníctvom súdneho sporu, je považované za delikt alebo kvázi delikt, a to predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodu nesplnenia zákonnej povinnosti žalovanou môže tak ostatným spoluvlastníkom, ako aj tretím osobám vzniknúť ďalšia ujma (iná než peňažná strata z dôvodu výhrady)?

Vzhľadom na to, že v prejednávanej veci vyplýva dotknutá povinnosť z toho, že žalovaná vlastní priestory určené pre odbornú činnosť, v ktorých vykonáva činnosti, t. j. priestory, v ktorých má svoje sídlo, má sa článok 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 vykladať v tom zmysle, že ide o spor vyplývajúci z prevádzkovania pobočky, zastúpenia alebo inej prevádzkarne?

____________