Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Trgovački sud u Zagrebu (Hrvaška) 1. marca 2019 – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. in drugi/LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(Zadeva C-200/19)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Trgovački sud u Zagrebu

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Tožena stranka: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(1) Uredbe ob upoštevanju tega, da tožeča stranka ni niti sodelovala pri dogovorih z drugimi solastniki niti soglašala z dogovorjenim, razlagati tako, da se obveznost tožeče stranke, ki je sicer predpisana z zakonom, vendar njeno višino, dospelost in druge podrobnosti soglasno določijo lastniki večine solastniških deležev v zgradbi, šteje za pogodbeno obveznost?

Ali je treba člen 7(2) Uredbe razlagati tako, da se neizpolnitev zakonsko predpisane obveznosti do drugih solastnikov zgradbe, ki lahko njeno izvršitev zahtevajo po sodni poti, šteje za delikt ali kvazidelikt, zlasti če se upošteva, da bi solastnikom in tretjim osebam zaradi neizpolnitve zakonske obveznosti tožeče stranke lahko nastala nadaljnja škoda (zaradi denarnega primanjkljaja v rezervnem skladu)?

Ali je treba člen 7(5) Uredbe ob upoštevanju tega, da obveznost, ki je predmet tega postopka, izhaja iz dejstva, da je tožeča stranka lastnica poslovnih prostorov, v katerih posluje, torej prostorov, v katerih je poslovalnica tožeče stranke, razlagati tako, da spor izhaja iz poslovanja podružnice, agencije ali druge poslovne enote?

____________