Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. janvārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust u c.

(Lieta C-28/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājas: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust

Atbildētājas: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 1 23. panta 1. punkta otrais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka pozīcijas saistībā ar reģistrēšanos tiešsaistē, “administratīvo maksu” par iegādi ar kredītkarti, kas pievienojas pašu biļešu cenai, kā arī maksas, kas izriet no PVN piemērošanas pārvadājuma maksai un neobligātiem papildmaksājumiem par iekšzemes lidojumiem, ietilpst obligāto (neizbēgamo), paredzamo vai tomēr neobligāto cenas pielikumu kategorijā?

Vai Regulas Nr. 1008/2008 23. panta 1. punkta ceturtais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka ar terminu “neobligāts” ir jāsaprot tas, no kā vairākums patērētāju var izvairīties?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) (OV 2008, L 293, 3. lpp.).