Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 16. januára 2019 – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust a i.

(vec C-28/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Odporcovia v odvolacom konaní: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 23 ods. 1 druhá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve1 vykladať v tom zmysle, že položky vzťahujúce sa na poplatok za web check-in a na „správny poplatok“ za nákup kreditnou kartou, ktorými je zaťažená cena samotných leteniek, ako aj položky vyplývajúce z uplatnenia DPH z cien leteniek a fakultatívnych príplatkov za vnútroštátne lety, patria do kategórie nevyhnutných predpokladaných príplatkov k cene, alebo do kategórie voliteľných príplatkov k cene?

Má sa článok 23 ods. 1 štvrtá veta nariadenia č. 1008/2008 vykladať v tom zmysle, že pod pojmom „možný“ sa chápe to, čomu sa väčšina spotrebiteľov môže vyhnúť?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 2008, s. 3).