Language of document :

Преюдициално запитване от Gerechtshof te Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 27 февруари 2019 г. — Rensen Shipbuilding BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Дело C-192/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gerechtshof te Amsterdam

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rensen Shipbuilding BV

Ответник: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Преюдициален въпрос

В Допълнителна забележка 1 към глава 89 от Комбинираната номенклатура се посочва, че (по-специално) подпозиции по КН 8901 20 10 и 8901 90 10 („кораби за морско корабоплаване“) се отнасят само за кораби, които с оглед техните характеристики са предназначени за плаване в открито море. Какво следва да се разбира под „предназначени за плаване в открито море“ в този контекст?

____________