Language of document :

Преюдициално запитване от cour du travail de Liège (Белгия), постъпило на 18 март 2019 г. — B./Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Дело C-233/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour du travail de Liège

Страни в главното производство

Жалбоподател: B.

Ответник: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 5 и 13 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, във връзка с член 19, параграф 2 и с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и във връзка с член 14, параграф 1, буква б) от тази директива, тълкувани с оглед на постановеното от голям състав на Съда на Европейския съюз решение от 18 декември 2014 г. по дело C-562/13,

да се тълкуват в смисъл, че предвиждат суспензивно действие на жалба, подадена срещу решение, с което се разпорежда на гражданин на трета страна, страдащ от тежко заболяване, да напусне територията на държава членка, като се има предвид, че жалбоподателят твърди, че изпълнението на това решение може да го изложи на сериозен риск от тежко и необратимо влошаване на здравословното му състояние,

без да е необходимо да се разгледа жалбата, тъй като самото ѝ подаване е достатъчно, за да се спре изпълнението на решението, с което се разпорежда напускане на страната,

или след извършване на ограничена проверка за наличие на защитимо оплакване и за липса на основание за недопустимост или за явна неоснователност на жалбата пред Съвета по споровете във връзка с режима на чужденците,

или след извършване на цялостна проверка от страна на съдилищата по трудовоправни въпроси, която да установи дали изпълнението на това решение действително може да изложи жалбоподателя на сериозен риск от тежко и необратимо влошаване на здравословното му състояние?

____________