Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour du travail de Liège (Belgie) dne 18. března 2019 – B. v. Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Věc C-233/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: B.

Odpůrce: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Předběžná otázka

Musí být články 5 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí1 vykládané ve světle čl. 19 odst. 2 a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice, vykládané s ohledem na rozsudek C-562/13 vydaný velkým senátem Soudního dvora Evropské unie dne 18. prosince 2014, vykládány v tom smyslu, že přiznávají odkladný účinek opravnému prostředku proti rozhodnutí, jímž bylo vážně nemocnému státnímu příslušníkovi třetí země nařízeno, aby opustil území členského státu, pokud osoba podávající opravný prostředek tvrdí, že výkon uvedeného rozhodnutí ji může vystavit vážnému riziku, že se její zdravotní stav závažným a nevratným způsobem zhorší,

aniž by bylo nutné takový opravný prostředek posuzovat, přičemž samotné podání takového opravného prostředku je dostatečné k odložení výkonu rozhodnutí nařizujícího opustit území,

nebo na základě zběžného přezkumu týkajícího se ověření, zda existuje podložený důvod či neexistuje důvod pro nepřípustnost nebo zjevnou neopodstatněnost žaloby podané ke Conseil du contentieux des étrangers (Rada pro sporné záležitosti cizinců, Belgie),

anebo na základě celkového a úplného přezkumu ze strany pracovních soudů s cílem určit, zda výkon uvedeného rozhodnutí může osobu podávající opravný prostředek skutečně vystavit vážnému riziku, že se její zdravotní stav závažným a nevratným způsobem zhorší?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 348, s. 98.