Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour du travail de Liège (Belgia) on esittänyt 18.3.2019 – B v. Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

(asia C-233/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Valittaja: B

Vastapuoli: Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 5 ja 13 artiklaa, luettuina Euroopan unionin perusoikeuskirjan 19 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan valossa, sekä tämän direktiivin 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, luettuna Euroopan unionin tuomioistuimen suuren jaoston 18.12.2014 asiassa C-562/13 antaman tuomion valossa, tulkittava siten, että muutoksenhaulla päätökseen, jossa vakavasti sairas kolmannen maan kansalainen määrätään poistumaan jäsenvaltion alueelta, on lykkäävä vaikutus, kun muutoksenhakija väittää, että kyseisen päätöksen täytäntöönpano saattaa altistaa hänet vakavaan vaaraan siitä, että hänen terveydentilansa heikkenee vakavasti ja peruuttamattomasti,

–    ilman että muutoksenhakemusta on tarpeen arvioida, jolloin pelkkä asian vireillepano riittää maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanon lykkäämiseen,

–    vai onko harjoitettava marginaalista valvontaa ja selvitettävä, että puolustettavissa oleva väite on olemassa, tutkimatta jättämisen aiheuttavaa syytä ei ole eikä Conseil du contentieux des étrangers’ssa nostettu kanne ole ilmeisen perusteeton,

–    vai onko työoikeudellisia asioita käsittelevien tuomioistuinten harjoitettava täysimääräistä valvontaa sen selvittämiseksi, voiko kyseisen päätöksen täytäntöönpano altistaa muutoksenhakijan vakavaan vaaraan siitä, että hänen terveydentilansa heikkenee vakavasti ja peruuttamattomasti?

____________

1 EUVL 2008, L 348, s. 98.