Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av cour du travail de Liège (Belgien) den 18 mars 2019 – B. mot Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Mål C-233/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour du travail de Liège

Part(er) i det nationella målet

Klagande: B.

Motpart: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Tolkningsfrågan

Ska artiklarna 5 och 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna1 , jämförda med artiklarna 19.2 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samt artikel 14.1 b i samma direktiv och domen som meddelades av EU-domstolens stora avdelning den 18 december 2014 i mål C-562/13,

tolkas så, att de medför att en talan som väckts mot ett beslut att ålägga en tredjelandsmedborgare som lider av en allvarlig sjukdom att lämna en medlemsstats territorium ska ha suspensiv verkan, när verkställigheten av detta beslut – enligt den som väckt talan – kan medföra att vederbörande utsätts för en allvarlig risk för att hans eller hennes hälsotillstånd allvarligt och oåterkalleligt försämras,

utan att talan behöver prövas, då det räcker att talan väckts för att verkställigheten av beslutet om utvisning ska skjutas upp,

eller krävs det härför att en summarisk kontroll görs av huruvida det föreligger en försvarbar invändning, att det inte finns skäl för avvisning eller att talan vid Conseil du contentieux des étrangers är uppenbart ogrundad,

eller krävs det i stället att en arbetsdomstol gör en fullständig prövning för att avgöra huruvida verkställigheten av detta beslut verkligen kan medföra att personen som väckt talan utsätts för en allvarlig risk för att hans eller hennes hälsotillstånd allvarligt och oåterkalleligt försämras ?

____________

1 EUT, L 348,2008, s. 98.