Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. decembra 2018 – A.B., C.D., E.F., G.H., I.J./Krajowa Rada Sądownictwa

(vec C-824/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: A.B., C.D., E.F., G.H., I.J.

Žalovaná: Krajowa Rada Sądownictwa

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 2 v spojení s článkom 4 ods. 3 treťou vetou, článkom 6 ods. 1, článkom 19 ods. 1 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty základných práv a článok 9 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES, ako aj článok 267 ods. 3 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že

dochádza k porušeniu zásady právneho štátu, a k zásahu do práva na účinný prostriedok nápravy a účinnú súdnu ochranu, ak vnútroštátny zákonodarca v individuálnych konaniach týkajúcich sa výkonu funkcie sudcu na súde posledného stupňa členského štátu (Najvyšší súd) síce upravuje právo podať odvolanie, ale rozhodnutie o spoločnom posúdení a hodnotení všetkých kandidátov na Najvyšší súd vo výberovom konaní, ktoré predchádza predloženiu návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu vyššie uvedeného súdu, nadobudne právoplatnosť a stane sa účinným, ak proti nemu nepodajú opravný prostriedok všetci účastníci výberového konania, medzi ktorými je aj kandidát, ktorý nemá záujem na napadnutí tohto rozhodnutia, a to konkrétne kandidát, ktorého sa týka návrh na vymenovanie do funkcie sudcu, v dôsledku čoho:

–    sa opravný prostriedok stáva neúčinným a neexistuje nijaká iná možnosť vykonania účinnej kontroly priebehu vyššie uvedeného výberového konania príslušným súdom,

–    a v prípade, keď sa toto konanie týka aj tých sudcovských miest na Najvyššom súde, ktoré doposiaľ zastávali sudcovia, na ktorých sa uplatnil nový nižší dôchodkový vek bez toho, aby sa dotknutému sudcovi poskytla možnosť rozhodnúť sa, či využije svoje právo vyplývajúce z novej právnej úpravy nižšieho dôchodkového veku, s ohľadom na zásadu neodvolateľnosti sudcov (ak sa uzná, že uvedeným postupom bola daná zásada porušená), nezostane bez vplyvu na rozsah a výsledok súdnej kontroly uvedeného výberového konania?

2.    Má sa článok 2 v spojení s článkom 4 ods. 3 treťou vetou a článkom 6 ods. 1 ZEÚ v spojení s článkom 15 ods. 1 a článkom 20 v spojení s článkom 21 ods. 1 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv v spojení s článkom 2 ods. 1 a 2 písm. a) a článok 3 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES, ako aj s článok 267 ods. 3 ZFEÚ vykladať tak, že

–    dochádza k porušeniu zásady právneho štátu, zásady rovnakého zaobchádzania a zásady prístupu k verejnej službe za rovnakých podmienok (k výkonu funkcie sudcu Najvyššieho súdu), ak… v individuálnych konaniach týkajúcich sa výkonu funkcie sudcu uvedeného súdu síce existuje právo odvolania sa na príslušný súd, pričom v dôsledku klauzuly právoplatnosti opísanej v prvej otázke k vymenovaniu do funkcie sudcu Najvyššieho súdu v súvislosti s voľným sudcovským miestom môže dôjsť bez kontroly vyššie uvedeného výberového konania príslušným súdom (ak bol podaný návrh na vykonanie takejto kontroly) a súčasne takáto chýbajúca možnosť vykonania kontroly zasahuje do práva na účinný prostriedok nápravy a porušuje právo na rovnaký prístup k verejnej službe, čo odporuje verejnému záujmu a je v rozpore so zásadou inštitucionálnej rovnováhy v prípade, ak orgán členského štátu, ktorý má dohliadať na nezávislosť súdov a sudcov (Štátna súdna rada), a pred ktorým sa vedie konanie o výkone funkcie sudcu Najvyššieho súdu, je obsadzovaný takým spôsobom, že zástupcov súdnej moci v tomto orgáne volí zákonodarná moc?

____________