Language of document :

Жалба, подадена на 1 март 2019 г. от Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd, и Airport Marketing Services Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (шести разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-53/16, Ryanair и Airport Marketing Services/Комисия

(Дело C-204/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd и Airport Marketing Services Ltd (представители: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt и B. Byrne, Solicitor)

Други страни в производството: Европейска комисия и Съвет на Европейския съюз

Искания

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени решението на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-53/16,

да отмени членове 1, 4, 5 и 6 от Решение (ЕС) 2016/633 на Комисията1 от 23 юли 2014 година относно държавна помощ SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) или, при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане, и във всички случаи

да осъди Комисията да заплати разноските на жалбоподателите в настоящото производство по обжалване и в производството по дело T-53/16 пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите твърдят, че обжалваното решение трябва да бъде отменено на следните основания.

Първо, Общият съд приложил неправилно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и правото на защита на жалбоподателите в производството пред Комисията. Общият съд допусна грешки, тъй като приел, че трябва да се направи разграничение между специфичните права по член 41, параграф 2 от Хартата и основното право на добра администрация по член 41, параграф 1 от Хартата, че правата по член 41, параграф 2 от Хартата не се прилагат в разследванията за държавни помощи, че има противоречие между член 41, параграфи 1 и 2 от Хартата и членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС и че жалбоподателите могат да се считат единствено за източник на информация в разследването.

Второ, Общият съд нарушил член 107, параграф 1 ДФЕС, тъй като изтълкувал неправилно понятието за предимство. Общият съд допуснал грешки, тъй като приел, че няма йерархия на методологиите за прилагане на критерия за оператора в условията на пазарна икономика, а именно между сравнителния анализ и други методи, че Комисията има право да се отклони от сравнителния анализ и да отхвърли представените от жалбоподателите доказателства за сравнение, че при прилагане на критерия за допълнителната рентабилност не е необходимо Комисията да се увери, че очакваните допълнителни разходи и очакваните допълнителни неаеронавигационни приходи отразяват как оператор в условията на пазарна икономика би управлявал летището, и че за да се установи наличие на помощ е достатъчна намалена рентабилност, а не липса на рентабилност.

Трето, Общият съд допуснал грешка в преценката си на отговорността, която носи държавата, тъй като приел, че операторът на летището — „SMAN“ — е „орган на държавата“, не приложил насоките от дело Stardust Marine и в това отношение не изложил достатъчно мотиви. Общият съд също така допуснал грешка, твърдейки неправилно, че отговорност за решенията на частната компания VTAN носи държавата.

____________

1 Решение (ЕС) 2016/633 на Комисията от 23 юли 2014 година относно държавна помощ SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) приведена в действие от Франция в полза на Търговско-промишлената камара на Nîmes-Uzès-Le Vigan, Veolia Transport Aéroport de Nîmes, Ryanair Limited и Airport Marketing Services Limited (нотифицирано под номер C(2014) 5078) (ОВ L 113, 2016 г., стр. 32).