Language of document :

Odvolanie podané 1. marca 2019: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-53/16, Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec C-204/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (v zastúpení: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, solicitor)

Vedľajší účastníci konania: Európska komisia, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 vo veci T-53/16 a

zrušil články 1, 4, 5 a 6 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/6331 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN), alebo subsidiárne, vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, a v každom prípade

uložil Komisii povinnosť nahradiť odvolateľkám trovy konania, ktoré im vznikli v súvislosti s týmto odvolacím konaním a s konaním vo veci T-53/16 pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky tvrdia, že napadnutý rozsudok sa má zrušiť z týchto odvolacích dôvodov.

Po prvé Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 41 Charty základných práv a právo na obhajobu odvolateliek v konaní pred Komisiou. Všeobecný súd chybne rozlíšil konkrétne práva podľa článku 41 ods. 2 Charty a všeobecné právo na riadnu správu vecí verejných, zakotvené v článku 41 ods. 1 Charty, chybne rozhodol, že práva podľa článku 41 ods. 2 Charty sa neuplatnia pri vyšetrovaní štátnej pomoci, chybne rozhodol že existuje rozpor medzi článkom 41 ods. 1 a 2 Charty a článkami 107 a 108 ZFEÚ, a chybne rozhodol že odvolateľky bolo možné pri vyšetrovaní považovať len za zdroj informácií.

Po druhé Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ tým, že nesprávne vyložil pojem výhoda.

Všeobecný súd chybne vyvodil, že na uplatnenie kritéria súkromné subjektu v trhovom hospodárstve („STH“) neexistuje hierarchia metodológií medzi komparatívnou analýzou a inými metódami, chybne rozhodol, že Komisia bola oprávnená odchýliť sa od komparatívnej analýzy a zamietnuť komparatívne dôkazy, ktoré predložili odvolateľky, chybne vyvodil, že pri uplatňovaní kritéria prírastkovej ziskovosti nie je nutné, aby sa Komisia sama ubezpečila, že očakávané dodatočné náklady a očakávané prírastkové príjmy nepochádzajúce z leteckej dopravy odrážajú, ako by prevádzkoval letisko STH a chybne rozhodol, že už znížená ziskovosť, a nie neexistencia ziskovosti, stačia na rozhodnutie o pomoci.

Po tretie Všeobecný súd nesprávne rozhodol o pripísateľnosti pomoci štátu tým, že sa domnieval, že prevádzkovateľ letiska – „SMAN“ – je „orgánom štátu“, pritom však neuplatnil kritéria podľa prípadu Stardust Marine, a neposkytol dostatočné odôvodnenie. Všeobecný súd sa tiež dopustil chyby, keď nesprávne uviedol, že rozhodnutia súkromnej spoločnosti VTAN boli pripísateľné štátu.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/633 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) poskytnutej Francúzskom v prospech obchodnej a priemyselnej komory Nîmes-Uzès-Le Vigan, a spoločností Veolia Transport Aéroport de Nîmes, Ryanair Limited a Airport Marketing Services Limited (Ú. v. EÚ L 113, 2016, s. 32).