Language of document :

Överklagande ingett den 1 mars 2019 av Ryanair DAC, tidigare Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen utökad sammansättning) meddelade den 13 december 2018 i mål T-53/16, Ryanair och Airport Marketing Services mot kommissonen

(Mål C-204/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ryanair DAC, tidigare Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (ombud: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 13 december 2018 i mål T-53/16, och

ogiltigförklara artiklarna 1, 4, 5 och 6 i Kommissionens beslut (EU) 2016/633(1 ) av den 23 juli 2014 om statligt stöd SA.33961 (2012/C) (f.d. 2012/NN), eller i andra hand, återförvisa målet till tribunalen för förnyad handläggning, och under alla omständigheter

förplikta kommissionen att ersätta klagandenas kostnader för överklagandet och i samband med målet T-53/16 i tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klagandena har åberopat följande grunder till stöd för sitt överklagande.

För det första gjorde tribunalen en felaktig tillämpning av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och klagandens rätt till försvar i förfarandena vid kommissionen. Tribunalen gjorde fel när den gjorde skillnad mellan de specifika rättigheterna i artikel 41.2 i stadgan och den allmänna rätten till god förvaltning i artikel 41.1 i stadgan. Den gjorde även fel när den fann att rättigheterna i artikel 41.2 inte är tillämpliga i utredningar om statligt stöd. Tribunalen gjorde också fel när den fann att det förelåg en motstridighet mellan artikel 41.1 och 41.2 i stadgan och artiklarna 107 och 108 FEUF. Slutligen gjorde tribunalen fel när den fann att klagandena endast kunde anses utgöra en informationskälla i utredningen.

För det andra åsidosatte tribunalen artikel 107.1 FEUF genom en felaktig tolkning av begreppet fördel. Tribunalen gjorde fel när den fann att det vid tillämpningen av testet marknadsekonomisk aktör inte fanns någon rangordning av metoder mellan en jämförande analys och andra metoder. Vidare gjorde tribunalen fel när den fann att kommissionen hade rätt att frångå den jämförande analysen och avvisa den jämförande bevisning som ingetts av klagandena. Dessutom gjorde tribunalen fel när den fann att kommissionen vid tillämpningen av lönsamhetsökningstestet inte var skyldig att försäkra sig om att de förväntade marginalkostnaderna och de förväntade ökade inkomsterna från icke luftfartsrelaterad verksamhet avspeglade hur en marknadsekonomisk aktör skulle ha drivit flygplatsen. Slutligen gjorde tribunalen fel när den fann att minskad lönsamhet, snarare än bristande lönsamhet, är tillräckligt för att fastställa att det föreligger ett stöd.

För det tredje gjorde tribunalen en felaktig bedömning av statens ansvar genom att tribunalen fann att flygplatsoperatören – SMAN – var ett ”statligt organ”, genom att tribunalen inte tillämpade Stardust Marine-indikatorerna, och genom att tribunalen inte gav en tillräcklig motivering för att göra detta. Tribunalen gjorde även fel genom att finna att det privata företaget VTAN:s beslut kunde tillskrivas staten.

____________

(1 ) Kommissionens beslut (EU) 2016/633 av den 23 juli 2014 om det statliga stöd SA.33961 (2012/C) (f.d. 2012/NN) som Frankrike har genomfört till förmån för industri- och handelskammaren för Nîmes, Uzès och Le Vigan, Veolia Transport Aéroport de Nîmes, Ryanair Limited och Airport Marketing Services Limited (delgivet med nr C(2014) 5078) (EUT L 113, 2016, s. 32).