Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 6. března 2019 – Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation v. Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Věc C-212/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Odpůrkyně: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Předběžné otázky

Musí být rozhodnutí Komise ze dne 14. července 20041 vykládáno tak, že prohlašuje za neslučitelné se společným trhem pouze úlevy na zaměstnavatelských odvodech z důvodu, že z úlev na zaměstnaneckých odvodech nemají podniky prospěch, a tyto úlevy tak nemohou spadat do působnosti článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo tak, že prohlašuje za neslučitelné rovněž úlevy na zaměstnaneckých odvodech?

Za předpokladu, že Soudní dvůr rozhodne, že rozhodnutí Komise musí být vykládáno v tom smyslu, že prohlašuje za neslučitelné rovněž úlevy na zaměstnaneckých odvodech, je třeba mít za to, že podnik měl prospěch z těchto úlev v jejich celku, nebo jen v jejich části? Jak by měla být v posledně uvedeném případě stanovena hodnota této části? Je členský stát povinen nařídit dotčeným zaměstnancům částečné nebo úplné navrácení části podpory, která jim byla poskytnuta?

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2004 týkající se některých podpor, realizovaných Francií ve prospěch producentů akvakultury a rybářů (2005/239/ES) (Úř. věst. 2005, L 74, s. 49).