Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 6.3.2019 – Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation v. Compagnie des pêches de Saint-Malo

(asia C-212/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Vastapuoli: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 14.7.2004 tehtyä komission päätöstä1 tulkittava siten, että siinä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi vain työnantajan sosiaaliturvamaksujen kevennykset, koska työntekijän sosiaaliturvamaksujen kevennykset eivät hyödytä yrityksiä eivätkä näin ollen voi kuulua SEUT 107 artiklan soveltamisalaan, vai siten, että myös työntekijän sosiaaliturvamaksujen kevennykset todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi?

Mikäli unionin tuomioistuin toteaisi, että komission päätöstä on tulkittava siten, että siinä todetaan myös työntekijän sosiaaliturvamaksujen kevennykset yhteismarkkinoille soveltumattomiksi, onko yrityksen katsottava hyötyneen kaikista näistä kevennyksistä vai ainoastaan osasta niistä? Miten tämä osa on viimeksi mainitussa tapauksessa arvioitava? Onko jäsenvaltion määrättävä kyseiset palkansaajat maksamaan takaisin tuen koko osa, josta he ovat hyötyneet, vai osa siitä?

____________

1 Eräistä Ranskan täytäntöön panemista vesiviljelijöitä ja kalastajia koskevista tukitoimenpiteistä 14.7.2004 tehty komission päätös 2005/239/EY (EUVL 2005, L 74, s. 49).