Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. ožujka 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation protiv Compagnie des pêches de Saint-Malo

(predmet C-212/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Tuženik: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Prethodna pitanja

Treba li Odluku Komisije od 14. srpnja 2004.1 tumačiti na način da se njome proglašavaju nespojivima sa zajedničkim tržištem samo olakšice na doprinose poslodavca jer olakšice na doprinose zaposlenika ne pogoduju poduzetnicima te stoga ne mogu biti obuhvaćene područjem primjene članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ili na način da se njome proglašavaju nespojivima i olakšice na doprinose zaposlenika?

Ako Sud presudi da Odluku Komisije treba tumačiti na način da se njome proglašavaju nespojivima i olakšice na doprinose zaposlenika, treba li smatrati da je poduzetnik primio sve te olakšice ili samo njihov dio? U potonjem slučaju, kako treba procijeniti taj dio? Je li država članica dotičnim zaposlenicima dužna naložiti povrat cijele potpore koji su primili ili njezina dijela?

____________

1     Odluka Komisije od 14. srpnja 2004. o određenim mjerama potpore koje provodi Francuska u korist akvakulturnih uzgajivača i ribara (2005/239/EZ) (SL 2005., L 74, str.49.)