Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 6 marca 2019 r. – Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation / Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Sprawa C-212/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Strona pozwana: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Pytania prejudycjalne

Czy decyzję Komisji z dnia 14 lipca 2004 r.1 należy interpretować w ten sposób, że za niezgodne ze wspólnym rynkiem uznaje ona wyłącznie ulgi dotyczące składek finansowanych przez pracodawców, gdyż ulgi dotyczące składek finansowanych przez pracowników nie stanowią korzyści dla przedsiębiorstw, a tym samym nie mogą wchodzić w zakres stosowania art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czy też że za niezgodne ze wspólnym rynkiem uznaje ona także ulgi dotyczące składek finansowanych przez pracowników?

W przypadku gdyby Trybunał orzekł, że decyzję Komisji należy interpretować w ten sposób, iż za niezgodne ze wspólnym rynkiem uznaje ona także ulgi dotyczące składek finansowanych przez pracowników – czy należy uznać, że przedsiębiorstwo odniosło korzyść z całości tych ulg, czy tylko z ich części? W tym ostatnim przypadku, w jaki sposób obliczyć tę część? Czy państwo członkowskie obowiązane jest nakazać pracownikom, których to dotyczy, zwrot całości lub części pomocy, z której skorzystali?

____________

1     Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie niektórych środków pomocy wprowadzonych przez Francję na rzecz prowadzących hodowle wodne i rybaków (2005/239/WE) (Dz.U. 2005, L 74, s. 49).