Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 6. marca 2019 – Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo

(vec C-212/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation

Odporca: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Prejudiciálne otázky

Má sa rozhodnutie Komisie zo 14. júla 20041 vykladať v tom zmysle, že vyhlasuje za nezlučiteľné so spoločným trhom iba úľavy na sociálnych odvodoch zamestnávateľov, z dôvodu, že úľavy na sociálnych odvodoch zamestnancov neprinášajú prospech podnikom a teda nemôžu patriť do pôsobnosti článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v tom zmysle, že vyhlasuje za nezlučiteľné so spoločným trhom aj úľavy na sociálnych odvodoch zamestnancov?

Pokiaľ by Súdny dvor rozhodol, že rozhodnutie Komisie treba vykladať v tom zmysle, že vyhlasuje za nezlučiteľné so spoločným trhom aj úľavy na sociálnych odvodoch zamestnancov, treba sa na podnik pozerať v tom zmysle, že mal prospech zo všetkých týchto úľav alebo iba z časti z nich? Ako treba v tomto druhom prípade určiť túto časť? Je členský štát povinný nariadiť dotknutým zamestnancom vrátenie celej alebo časti pomoci, z ktorej mali prospech?

____________

1     Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2004 o niektorých podporných opatreniach zavedených Francúzskom v prospech chovateľov vodných živočíchov a rybárov [oznámené pod číslom K(2004) 2588] (2005/239/ES) (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2005 s. 49).