Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 6 mars 2019 – Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation mot Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Mål C-212/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Motpart: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Tolkningsfrågor

Ska kommissionens beslut av den 14 juli 20041 tolkas så, att endast lättnaderna i fråga om arbetsgivaravgifter är oförenliga med den gemensamma marknaden, eftersom lättnaderna i fråga om arbetstagaravgifter inte gynnar företagen och således inte kan omfattas av tillämpningsområdet för artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller ska det tolkas så, att även lättnaderna i fråga om arbetstagaravgifter är oförenliga med den gemensamma marknaden?

För det fallet att EU-domstolen fastslår att kommissionens beslut ska tolkas så, att även lättnaderna i fråga om arbetstagaravgifter är oförenliga med den gemensamma marknaden, ska företaget då anses ha gynnats av samtliga dessa lättnader eller endast av en del av dem? I sistnämnda fall: hur ska denna del fastställas? Är medlemsstaten skyldig att kräva att de berörda anställda ska återbetala hela eller en del av det stöd som de har haft fördel av?

____________

1 Kommissionens beslut av den 14 juli 2004 om vissa stöd som Frankrike har beviljat vattenbrukare och fiskare (2005/239/EG) (EUT L 74, 2005, s. 49).