Language of document :

Жалба, подадена на 28 февруари 2019 г. от Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-679/14, Teva UK Ltd и др./Комисия

(Дело C-198/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (представители: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Други страни в производството: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

да се приеме и обяви за допустима жалбата;

да се отмени решението на Общия съд от 12 декември 2018 г. по дело T-679/14;

делото да се върне на Общия съд за ново решаване, освен ако Съдът счете, че е достатъчно добре запознат, за да отмени Решение на Комисията COMP/AT.396121 „Perindopril (Servier)“ от 9 юли 2014 година в частта му, с което то установява, че Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. и Teva Pharmaceutical Industries Limited са нарушили член 101 ДФЕС, и да отмени глобата, наложена на Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. и Teva Pharmaceutical Industries Limited, и

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски по това производство, включително разноските, направени от жалбоподателите пред Съда и пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват три основания:

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, що се отнася до критерия, използван за преценка дали Teva е потенциален конкурент на Servier.

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че споразумението ограничава конкуренцията с оглед на целта по силата на член 101, параграф 1 ДФЕС.

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приложил член 101, параграф 3 ДФЕС.

____________

1 Резюме на Решение на Комисията от 9 юли 2014 година относно производство по членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (дело AT.39612 — Perindopril (Servier) (нотифицирано под номер C(2014) 4955) (OB C 393, 2016 г., стр. 7).