Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. února 2019 společnostmi Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-679/14, Teva UK Ltd a další v. Komise

(Věc C-198/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (zástupci: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Další účastnice řízení: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

připustil kasační opravný prostředek a žalobu prohlásil za přípustnou;

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 12. prosince 2018 ve věci T-679/14;

vrátil věc k novému rozhodnutí Tribunálu, ledaže bude mít Soudní dvůr za to, že je dostatečně s věcí obeznámen, aby zrušil rozhodnutí Komise COMP/AT.396121 „Perindopril (Servier)“ ze dne 9. července 2014 v rozsahu, v němž je konstatováno, že společnosti Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. a Teva Pharmaceutical Industries Limited porušily článek 101 SFEU a zrušil pokutu uloženou společnostem Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. a Teva Pharmaceutical Industries Limited, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení, včetně nákladů, které navrhovatelky vynaložily v řízení před Soudním dvorem a předtím před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky uplatňují na podporu svého kasačního opravného prostředku tři důvody:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení v souvislosti s kritériem, které použil pro posouzení, zda Teva byla potencionálním soutěžitelem společnosti Servier.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že smlouva představovala omezení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

Tribunál se dopustil při uplatňování čl. 101 odst. 3 SFEU nesprávného právního posouzení.

____________

1 Shrnutí rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2014 v řízení podle článku 101 a článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (věc AT. 39612-Perindopril (Servier) (oznámeno pod číslem C(2014) 4955) (Úř. věst. 2016, C 393, s. 7).