Language of document :

Appel iværksat den 28. februar 2019 af Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV og Teva Pharmaceutical Industries Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-679/14, Teva UK Ltd m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-198/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV og Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ved avocat D. Tayar og avocate A. Richard)

De andre parter i appelsagen: European Generic medicines Association AISBL (EGA) og Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling.

Rettens dom af 12. december 2018 i sag T-679/14 ophæves.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet behandling og afgørelse, medmindre Domstolen finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at Domstolen kan annullere Kommissionens afgørelse COMP/AT.39612 1 »Perindopril (Servier)« af 9. juli 2014, for så vidt som det heri fastslås, at Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV og Teva Pharmaceutical Industries Limited tilsidesatte artikel 101 TEUF, og den bøde, der blev pålagt Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV og Teva Pharmaceutical Industries Limited, ophæves.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de af appellanterne afholdte sagsomkostninger for Domstolen og for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har fremsat tre anbringender til støtte for deres appel.

1.    Retten begik en retlig fejl med hensyn til den standard, der blev anvendt ved vurderingen af, om Teva var en potentiel konkurrent til Servier.

2.    Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at aftalen havde konkurrencebegrænsende formål som omhandlet i artikel 101, stk. 1, TEUF.

3.    Retten begik en retlig fejl ved anvendelsen af artikel 101, stk. 3, TEUF.

____________

1     Resumé af Kommissionens afgørelse af 9.7.2014 vedrørende en procedure efter artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Sag AT.39612 – Perindopril (Servier)) (meddelt under nummer C(2014) 4955) (EUT 2016, C 393, s. 7).