Language of document :

Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd 28. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-679/14: Teva UK Ltd jt versus komisjon

(kohtuasi C-198/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (esindajad: avocat D. Tayar, avocate A. Richard)

Teised menetlusosalised: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

võtta apellatsioonkaebus vastu ja tunnistada hagi vastuvõetavaks;

tühistada Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-679/14;

suunata kohtuasi tagasi Üldkohtule uue otsuse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Kohus leiab, et ta on piisavalt informeeritud, et tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus COMP/AT.396121 “Perindopril (Servier)” selles osas, milles tuvastati, et Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. ja Teva Pharmaceutical Industries Limited rikkusid ELTL artiklit 101, ning tühistada trahv, mis määrati äriühingutele Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. ja Teva Pharmaceutical Industries Limited, ja

mõista käesoleva menetluse kohtukulud, sh Euroopa Kohtus ja Üldkohtus toimunud menetluses välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitavad apellandid kolm väidet:

Üldkohus on õigusnormi rikkunud selle kriteeriumi kohaldamisel, mille alusel hinnatakse, kas Teva oli Servier’ võimalik konkurent.

Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et kokkulepe kujutas endast eesmärgipärast konkurentsipiirangut ELTL artikli 101 lõike 1 tähenduses.

Üldkohus on õigusnormi rikkunud ELTL artikli 101 lõiget 3 kohaldades.

____________

1 Kokkuvõte komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsusest Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 4955 all) (ELT 2016, C 393, lk 7).