Language of document :

Valitus, jonka Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV ja Teva Pharmaceutical Industries Ltd ovat tehneet 28.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-679/14, Teva UK ym. v. komissio, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-198/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV ja Teva Pharmaceutical Industries Ltd (edustajat: D. Tayar, avocat ja A. Richard, avocate)

Muut osapuolet: European Generic medicines Association AISBL (EGA) ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

ottaa valituksen käsiteltäväksi

kumoaa asiassa T-679/14 12.12.2018 annetun unionin yleisen tuomioistuimen tuomion

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen uuden ratkaisun antamiseksi, paitsi jos unionin tuomioistuin katsoo, että sillä on tarvittavat tiedot 9.7.2014 tehdyn komission päätöksen COMP/AT.39612 “Perindopriili (Servier)”1 kumoamiseksi siltä osin kuin siinä katsotaan, että Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. ja Teva Pharmaceutical Industries Limited rikkoivat SEUT 101 artiklaa, ja se kumoaa Teva UK limitedille, Teva Pharmaceuticals Europe B.V:lle ja Teva Pharmaceutical Industries Limitedille määrätyn sakon ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien tässä oikeusasteessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan sitä, oliko Teva Servierin potentiaalinen kilpailija.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että sopimus oli tarkoitukseltaan rajoittava SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan SEUT 101 artiklan 3 kohtaa.

____________

1 Tiivistelmä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39612 – Perindopriili (Servier)) 9.7.2014 annetusta komission päätöksestä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4955 final) (EUVL 2016, C 393, s. 7).