Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-679/14, Teva UK Ltd i in. / Komisja, wniesione w dniu 28 lutego 2019 r. przez Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd

(Sprawa C-198/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (przedstawiciele: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Druga strona postępowania: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszące odwołanie wnoszą do Trybunału o:

przyjęcie odwołania i stwierdzenie jego dopuszczalności;

uchylenie wyroku Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. wydanego w sprawie T-679/14;

przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania w celu wydania wyroku, chyba że Sąd uzna, iż dysponuje wystarczającymi informacjami, aby stwierdzić nieważność decyzji Komisji COMP/AT.396121 „Perindopril (Servier)” z dnia 9 lipca 2014 r. w zakresie, w jakim stwierdza ona, że Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. i Teva Pharmaceutical Industries Limited naruszyły art. 101 TFUE, oraz uchylić grzywy nałożone na Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. i Teva Pharmaceutical Industries Limited, oraz

obciążenie Komisji kosztami niniejszego postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez wnoszące odwołanie w postępowaniu przed Trybunałem i przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania strona je wnosząca podnosi trzy zarzuty.

1.    Sąd naruszył prawo, stosując kryterium oceny, czy Teva była potencjalnym konkurentem Servieru.

2.    Sąd naruszył prawo, orzekając, że porozumienie ograniczało konkurencję ze względu na cel, w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

3.    Sąd naruszył prawo, stosując art. 101 ust. 3 TFUE.

____________

1     Streszczenie decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2014 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [Sprawa AT.39612 – Perindopril (Servier)] [notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4955] (Dz.U. 2016, C 393, s. 7).