Language of document :

Odvolanie podané 28. februára 2019: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-679/14, Teva UK Ltd a i./Komisia

(vec C-198/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (v zastúpení: D. Tayar, advokát, A. Richard, advokátka)

Ďalší účastníci konania: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

pripustil odvolanie a žalobu vyhlásil za prípustnú,

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 vo veci T-679/14,

vrátil vec na nové rozhodnutie Všeobecnému súdu, iba žeby Súdny dvor dospel k záveru, že je dostatočne s vecou oboznámený, aby zrušil rozhodnutie Komisie COMP/AT.396121 „Perindopril (Servier)“ z 9. júla 2014 v rozsahu, v akom konštatuje, že spoločnosti Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. a Teva Pharmaceutical Industries Limited porušili článok 101 ZFEÚ a zrušil pokutu uloženú spoločnostiam Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. a Teva Pharmaceutical Industries Limited, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, vrátane trov, ktoré odvolateľky vynaložili v konaní na Súdnom dvore a predtým v konaní na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky uplatňujú na podporu svojho odvolania tri dôvody:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s kritériom, ktoré použil na posúdenie toho, či bola Teva potenciálnym konkurentom spoločnosti Servier.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že zmluva predstavovala obmedzenie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Všeobecný súd sa dopustil pri uplatňovaní článku 101 ods. 3 ZFEÚ nesprávneho právneho posúdenia.

____________

1 Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] [oznámené pod číslom C(2014)4955] (Ú. v. EÚ C 393, s. 7).