Language of document :

Pritožba, ki so jo Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV in Teva Pharmaceutical Industries Ltd vložile 28. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-679/14, Teva UK Ltd in drugi/Komisija

(Zadeva C-198/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV in Teva Pharmaceutical Industries Ltd (zastopnika: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Drugi stranki v postopku: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Evropska komisija

Predlog

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

pritožbi ugodi in tožbo razglasi za dopusno;

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-679/14;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje, razen če Sodišče meni, da je zadeva dovolj razjasnjena za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije COMP/AT.396121 „Perindopril (Servier)“ z dne 9. julija 2014 v delu, v katerem je z njim ugotovljeno, da so družbe Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. in Teva Pharmaceutical Industries Limited kršile člen 101 PDEU in odpravi globo, naloženo družbam Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. in Teva Pharmaceutical Industries Limited, ter

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka, vključno s stroški, ki so pritožnicam nastali v postopku pred Sodiščem in Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnice v podporo predlogu navajajo tri pritožbene razloge:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo glede standarda, ki se je uporabil za presojo, ali je bila družba Teva potencialni konkurent družbi Servier.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo z ugotovitvijo, da je sporazum omejeval konkurenco zaradi cilja v smislu člena 101(1) PDEU.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri svoji uporabi člena 101(3) PDEU.

____________

1 Povzetek Sklepa Komisije z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014)4955) (UL 2016, C 393, str. 7).