Language of document :

Överklagande ingett den 28 februari 2019 av Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-679/14, Teva UK Ltd m.fl. mot kommissionen

(Mål C-198/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ombud: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Övriga parter i målet: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

förklara att överklagandet kan tas upp till prövning,

upphäva tribunalens dom av den 12 december 2018 i mål T-679/14,

återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning, såvida inte domstolen anser att den har tillräckligt underlag för att ogiltigförklara kommissionens beslut COMP/AT.396121 “Perindopril (Servier)” av den 9 juli 2014, i den del det däri slås fast att Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. och Teva Pharmaceutical Industries Limited åsidosatte artikel 101 FEUF, och upphäva de böter som ålades Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. och Teva Pharmaceutical Industries Limited, och

förplikta kommissionen att ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. och Teva Pharmaceutical Industries Limited med anledning av målet om överklagande och målet i tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klagandena åberopar tre grunder till stöd för sitt överklagande:

1.    Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med tillämpningen av kriteriet för att bedöma huruvida Teva var en potentiell konkurrent till Servier.

2.    Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att avtalet utgjorde en så kallad syftesöverträdelse enligt artikel 101.1 FEUF.

3.    Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med tillämpningen av artikel 101.3 FEUF.

____________

1 Sammanfattning av kommissionens beslut av den 9 juli 2014 om ett förfarande enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Ärende AT.39612 – Perindopril (Servier) [delgivet med nr C(2014) 4955] (EUT C 393, 2016, s.7).