Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2019 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(vec T-276/18)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie K9 UNIT – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie unit – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Maďarsko) (v zastúpení: G. Jambrik, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė a H. O’Neill, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. L. Rivas Zurdo, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. februára 2018 (vec R 1432/2017-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami El Corte Inglés, SA a Julius-K9 Zrt

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 22. februára 2018 (vec R 1432/2017-2) sa zrušuje.

2.    EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Julius-K9 Zrt.

3.    El Corte Inglés, SA znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 231, 2.7.2018.