Language of document :

Решение на Общия съд от 28 март 2019 г. — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Дело T-276/18)1

(Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „K9 UNIT“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „unit“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Julius-K9 Zrt (Сигетсентмиклош, Унгария) (представител: G. Jambrik, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: A. Lukošiūtė и H. O’Neill)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: El Corte Inglés, SA (Мадрид, Испания) (представител: J.L. Rivas Zurdo, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 22 февруари 2018 г. (преписка R 1432/2017-2), постановено в производство по възражение между Hipercor, SA и Julius-K9

Диспозитив

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 22 февруари 2018 г. (преписка R 1432/2017-2).

EUIPO понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на Julius-K9 Zrt.

El Corte Inglés, SA понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 231, 2.7.2018 г.