Language of document : ECLI:EU:C:2019:414

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu)

15. května 2019(*)

„Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Sazební zařazení – Kombinovaná nomenklatura – Ocelové svařované díly – Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky – Čísla 7307 a 7322 – Pojmy ‚části a součásti‘ radiátorů a ‚příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky‘ – Prováděcí nařízení (EU) 2015/23 – Platnost“

Ve věci C‑306/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (Česká republika) ze dne 29. března 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 7. května 2018, v řízení

KORADO, a.s.

proti

Generálnímu ředitelství cel,

SOUDNÍ DVŮR (osmý senát),

ve složení F. Biltgen (zpravodaj), předseda senátu, C. G. Fernlund a L. S. Rossi, soudci,

generální advokát: Y. Bot,

vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, vedoucí oddělení,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 28. února 2019,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za KORADO, a.s. P. Mrázkem a V. Beringerovou, advokáty,

–        za českou vládu M. Smolkem, J. Vláčilem a O. Serdulou, jako zmocněnci,

–        za Evropskou komisi A. Caeirosem a J. Hradilem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká zaprvé výkladu čísel 7307 a 7322 kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014 (Úř. věst. 2014, L 312, s. 1), a zadruhé platnosti prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/23 ze dne 5. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2015, L 4, s. 15).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností KORADO, a.s. a Generálním ředitelstvím cel (Česká republika) ohledně zařazení určitého zboží do KN.

 Právní rámec

 HS

3        Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „HS“), uzavřená v Bruselu dne 14. června 1983, a protokol o její změně ze dne 24. června 1986 byly schváleny jménem Evropského hospodářského společenství rozhodnutím Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 (Úř. věst. 1987, L 198, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 288).

4        Rada pro celní spolupráci, nyní Světová celní organizace (WCO), založená úmluvou o zřízení této Rady, uzavřenou v Bruselu dne 15. prosince 1950, schvaluje za podmínek stanovených v článku 8 úmluvy o HS uvedené v předchozím bodě vysvětlivky a stanoviska k zařazení zboží přijaté Výborem pro HS.

5        Na základě čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedené úmluvy o HS se každá smluvní strana zavazuje, že její celní a statistické nomenklatury budou v souladu s HS, že bude používat bez dodatků a změn všechna čísla a položky HS, jakož i jejich číselné znaky, a dodržovat číselné uspořádání HS. Totéž ustanovení rovněž smluvním stranám ukládá povinnost používat k výkladu HS všeobecná pravidla, jakož i všechny poznámky k třídám, kapitolám, číslům a položkám, a neměnit jejich rozsah.

6        Bod C obecné části vysvětlivek HS ke třídě XV, nadepsaný „Části a součásti výrobků“ (neoficiální překlad), zní následovně:

„[…] části a součásti všeobecně použitelné (viz poznámka 2 k této třídě) se při odděleném odbavení nepovažují za části a součásti, ale řídí se vlastním režimem. Tak je tomu například u šroubů speciálně určených pro radiátory ústředního vytápění nebo zvláštních pružin pro motorová vozidla. První z nich jsou zařazeny jako šrouby v čísle 73.18, a nikoli jako části a součásti radiátorů v čísle 73.22, zatímco druhé spadají pod číslo 73.20 jakožto pružiny, a nikoli pod číslo 87.08 týkající se částí a součástí a příslušenství motorových vozidel.“ (neoficiální překlad)

7        Ve vysvětlivce k číslu 7307 HS se uvádí:

„[…]

Toto číslo zahrnuje výrobky ze železa nebo oceli, určené především ke spojení nebo propojení dvou trubek nebo trubic či trubky s jiným zařízením nebo k blokování určitých částí potrubí s výjimkou určitých předmětů, které přestože jsou určeny k instalaci trubek a dutých profilů (například svorky nebo těsnící příruby ve stěnách na podporu trubek, svorky pro připojení hadic k pevným prvkům, jako jsou trubky, armatury, tvarovky atd.), nejsou jejich nedílnou součástí (čísla 73.25 nebo 73.26).

[…]

Mezi příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, které je zde zahrnuto, patří příruby ploché nebo s kovaným límcem, kolena a ohyby, redukce, T-kusy, křížové tvarovky a zátky, nákružky pro svařování na tupo, nadoblouky, rozdělovače, podobné spojovací díly pro trubkové zábradlí, šroubení, nátrubky a niply, spojky, sifony, podložky, objímky a svorky.“ (neoficiální překlad)

8        Ve vysvětlivce k číslu 7322 HS je mimo jiné uvedeno:

„[…]

Toto číslo zahrnuje:

[…]

2)      Rozpoznatelné ‚oddíly‘ a další části a součásti radiátorů.

Následující se nepovažuje za části a součásti:

a)      trubky a příslušenství (fitinky) k připojení radiátorů ke kotlům ústředního topení (čísla 73.03 až 73.07).

[…]“ (neoficiální překlad)

 KN

9        Celní zařazení zboží dováženého do Evropské unie je upraveno v KN, která vychází z HS. Znění KN použitelné v době rozhodné z hlediska skutkového stavu v původním řízení je znění, které vyplývá z nařízení č. 2658/87, ve znění prováděcího nařízení č. 1101/2014.

10      První část KN obsahuje soubor úvodních ustanovení. V této části, hlavě I, věnované všeobecným pravidlům, stanoví oddíl A všeobecná pravidla pro výklad KN, jimiž se řídí zařazení zboží do KN. Mimo jiné se zde stanoví, že pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační.

11      Druhá část KN obsahuje třídu XV týkající se „Obecných kovů a výrobků z obecných kovů“.

12      Tato třída, sestávající z kapitol 72 až 83, obsahuje mimo jiné kapitolu 73, nadepsanou „Výrobky ze železa nebo oceli“.

13      V poznámce 2 ke třídě XV KN se uvádí:

„V celé nomenklatuře se výrazem ‚části a součásti všeobecně použitelné‘ rozumějí:

a)      výrobky čísla 7307, 7312, 7315, 7317 nebo 7318 a podobné výrobky z jiných obecných kovů;

[…]

V kapitolách 73 až 76 a 78 až 82 (kromě čísla 7315) se odkazy na části a součásti nevztahují na části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány výše.

[…]“

14      Číslo 7307 KN zní:

„Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli:

[…]

7307 93       – – Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo:

– – – Jejichž největší rozměr vnějšího průměru nepřesahuje 609,6 mm:

[…]

7307 93 19       – – – – Ostatní

[…]“

15      Číslo 7322 KN zní:

„Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli:

– Radiátory a jejich části a součásti:

[…]

7322 19 00      – – Ostatní

[…]“

 Prováděcí nařízení 2015/23

16      K tomu, aby se zaručilo jednotné používání KN, přijala Evropská komise prováděcí nařízení 2015/23, které v souladu se svým článkem 3 vstoupilo v platnost dne 28. ledna 2015.

17      Body 1 až 5 odůvodnění prováděcího nařízení 2015/23 znějí:

„(1)      Aby se zajistilo jednotné používání [KN] připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)      Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad [KN] všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na [KN] zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)      Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)      Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 1992, L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307)]. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)      Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex“.

18      Článek 1 prováděcího nařízení 2015/23 stanoví:

„Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci [KN] do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.“

19      Článek 2 tohoto prováděcího nařízení stanoví:

„Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.“

20      Příloha prováděcího nařízení 2015/23 zní:

„ 

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek z oceli ve tvaru písmene ‚T‘. Vnější průměr ramen činí 23 mm a největší rozměr průměru středové části výrobku činí 40 mm. Konce bočních ramen jsou zkosené, vhodné ke svařování na tupo, konec středového ramene je uvnitř opatřen závitem.

Boční ramena jsou určena k navaření mezi panely radiátoru. Středové rameno slouží buď k montáži odvzdušňovacího nebo regulačního ventilu, nebo k připojení radiátoru na potrubí, jež ho spojuje například s kotlem.

Viz obrázek (*).

7307 93 19

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 a) ke třídě XV a na znění kódů KN 7307, 7307 93 a 7307 93 19.

Výrobek má objektivní charakteristické znaky příslušenství pro trouby nebo trubky čísla 7307. Výrobky čísla 7307 jsou podle poznámky 2 a) ke třídě XV všeobecně použitelnými částmi a součástmi. Jelikož se odkazy na části a součásti mimo jiné v kapitole 73 nevztahují na všeobecně použitelné části a součásti, jak jsou definovány v uvedené poznámce, zařazení výrobku do čísla 7322 jako části či součásti radiátorů pro ústřední topení je vyloučeno (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 7322, bod 2) písm. a)).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7307 93 19 jako ostatní příslušenství (fitinky) z oceli pro svařování na tupo, jejichž největší rozměr vnějšího průměru nepřesahuje 609,6 mm.

(*) Obrázek slouží pouze pro informaci.


Image not found

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

21      Žalobkyně v původním řízení požádala dne 9. listopadu 2015 Celní úřad pro Olomoucký kraj (Česká republika) o závaznou informaci o sazebním zařazení jistého zboží. Žalobkyně v původním řízení navrhla toto zboží zařadit do podpoložky 7322 19 00 KN.

22      Zbožím, o něž jde ve věci v původním řízení a které je označeno „T 74-32“, „T 40-32“ a „L 35-32“, jsou ocelové svařované díly vyráběné do radiátorů pro ústřední topení, nevytápěných elektricky.

23      Tyto díly jsou tvořeny dvěma nebo třemi vývody, u nichž lze rozlišit jedno či více ramen upravených tak, aby mohla být spojena s deskou radiátoru svařením na tupo, a dále vývod s hrdlem opatřeným závitem, které slouží ke spojení s odvzdušňovačem či regulačním ventilem nebo jiným zařízením anebo ke spojení s jakoukoli trubkou vedoucí ke zdroji vytápění.

24      V souladu s prováděcím nařízením 2015/23 zařadil Celní úřad pro Olomoucký kraj několika rozhodnutími ze dne 24. listopadu 2015 zboží, o které jde ve věci v původním řízení, do podpoložky 7307 93 19 KN.

25      Žalobkyně v původním řízení podala proti těmto rozhodnutím odvolání ke Generálnímu ředitelství cel. Vzhledem k zamítnutí těchto odvolání podala žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci (Česká republika).

26      Předkládající soud má za to, že i když je zboží, o něž jde ve věci v původním řízení, totožné s výrobkem uvedeným v prováděcím nařízení 2015/23, respektive je mu dostatečně podobné, a musí tedy být zařazeno pod číslo 7307 KN jakožto „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky ze železa nebo oceli“, konkrétně do podpoložky 7307 93 19 KN, není takové zařazení správné zejména s ohledem na povahu tohoto zboží.

27      Předkládající soud uvádí, že podle poznámky 2 ke třídě XV KN musí být výrobky čísla 7307 KN považovány za „části a součásti všeobecně použitelné“. Má za to, že zboží, o které jde ve věci v původním řízení, není všeobecně použitelnou částí nebo součástí, nýbrž specifickou součástí radiátorů vyráběnou pro žalobkyni v původním řízení na zakázku podle technické dokumentace zpracované výrobcem radiátorů. Podle předkládajícího soudu tedy toto zboží spadá z hlediska své povahy do čísla 7322 KN.

28      Předkládající soud se dále stejně jako žalobkyně v původním řízení domnívá, že zboží, o které jde ve věci v původním řízení, nelze považovat za příslušenství, a v tomto ohledu uvádí, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 26. října 2006, Turbon International (C‑250/05, EU:C:2006:681), rozhodl, že pojem „části, součásti“ implikuje existenci celku, pro jehož funkci jsou části nebo součásti nepostradatelné, a že pojem „příslušenství“ se vztahuje na vyměnitelné části nebo zařízení, které jsou určeny k přizpůsobení přístroje pro určitou operaci nebo k tomu, aby rozšířily rozsah vykonávaných operací, nebo aby těmto nástrojům či přístrojům umožnily plnit vedle jejich základní funkce i zvláštní funkci.

29      Podle předkládajícího soudu je zboží, o které jde ve věci v původním řízení, nepostradatelné pro funkci radiátoru, s nímž tvoří jeden celek. Musí tedy být považováno nikoli za „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“ ve smyslu čísla 7307 KN, ale za „části a součásti“ radiátorů spadající do čísla 7322 KN.

30      Vzhledem k těmto úvahám se předkládající soud zamýšlí nad platností prováděcího nařízení 2015/23 a klade si konkrétně otázku, zda tímto nařízením nedošlo k protiprávnímu rozšíření dosahu podpoložky 7307 93 19 KN.

31      V této souvislosti se Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Je [prováděcí nařízení 2015/23], v němž je zboží, popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze, zařazené do [pod]položky 7307 93 19 KN, platné?

2)      Je-li toto nařízení neplatné, mohou být dotčené výrobky zařazeny do podpoložky 7322 19 00 KN?

3)      Je-li toto nařízení platné, musejí být dotčené výrobky zařazeny do podpoložky 7307 93 19 KN?“

 K předběžným otázkám

32      Podstatou otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda musí být KN vykládána v tom smyslu, že takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení, musí být zařazeny do čísla 7307 KN jakožto „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“, nebo do čísla 7322 KN jakožto „části a součásti“ radiátorů, a podpůrně zda je prováděcí nařízení 2015/23 platné.

33      Úvodem je třeba připomenout ustálenou judikaturu, podle níž platí, že rozhoduje-li Soudní dvůr v řízení o předběžné otázce ve věci sazebního zařazení, spočívá jeho úloha spíše v tom, že vnitrostátnímu soudu objasní kritéria, jejichž uplatnění posledně uvedenému soudu umožní dotčené výrobky správně zařadit do KN, než v tom, že zařazení provede samotný Soudní dvůr, a to tím spíše že k tomu nutně nemá k dispozici všechny potřebné údaje. Vnitrostátní soud se tak v každém případě jeví k provedení tohoto zařazení jako povolanější (viz zejména rozsudek ze dne 25. února 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, bod 41 a citovaná judikatura).

34      Bude tedy na předkládajícím soudu, aby provedl zařazení zboží, o něž jde ve věci v původním řízení, s ohledem na informace, které mu v rámci odpovědi na položenou otázku poskytne Soudní dvůr.

35      Pro účely podání užitečné odpovědi předkládajícímu soudu je třeba předeslat, že všeobecná pravidla pro výklad KN stanoví, že pro zařazení zboží jsou směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační. Vysvětlivky HS a KN jsou sice nezávazné, výrazně však přispívají k výkladu dosahu jednotlivých celních čísel (rozsudek ze dne 12. června 2014, Lukoil Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, body 33 a 35 a citovaná judikatura).

36      Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že za účelem zajištění právní jistoty a usnadnění kontrol je třeba hledat rozhodující kritérium pro sazební zařazení zboží obecně v jeho objektivních charakteristikách a vlastnostech, jak jsou definovány zněním čísla KN a poznámek ke třídám nebo kapitolám (rozsudek ze dne 25. února 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, bod 44 a citovaná judikatura).

37      Soudní dvůr rovněž judikoval, že účel použití výrobku může představovat objektivní kritérium pro zařazení, pokud je inherentní uvedenému výrobku, přičemž tato skutečnost musí být posouzena v závislosti na objektivních charakteristikách a vlastnostech výrobku (rozsudky ze dne 13. července 2006, Uroplasty, C‑514/04, EU:C:2006:464, bod 42, a ze dne 26. dubna 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, bod 40).

38      Ve věci v původním řízení se předkládající soud v podstatě táže, do jakého čísla KN, tj. buď do čísla 7307 KN, anebo do čísla 7322 KN, mají být zařazeny takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení.

39      Ze znění čísla 7307 KN v tomto ohledu vyplývá, že se vztahuje na příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, jako jsou spojky, kolena či nátrubky, ze železa nebo oceli.

40      Ve vysvětlivce HS k číslu 7307 HS se mimoto upřesňuje, že toto číslo zahrnuje výrobky ze železa nebo oceli, určené především ke spojení nebo propojení dvou trubek nebo trubic či trubky s jiným zařízením nebo k blokování určitých části potrubí.

41      Číslo 7322 KN podle jeho znění zahrnuje radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli.

42      Z toho vyplývá, že pro účely zařazení takových ocelových svařovaných dílů, o jaké jde ve věci v původním řízení, je třeba určit, zda se jedná o „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“ ve smyslu čísla 7307 KN, nebo o „části a součásti“ radiátorů ve smyslu čísla 7322 KN.

43      V tomto ohledu je třeba uvést, že i když KN nedefinuje pojem „části a součásti“ ve smyslu čísla 7322 KN, z judikatury vydané Soudním dvorem v souvislosti s kapitolami 84 a 85 třídy XVI a s kapitolou 90 třídy XVIII KN vyplývá, že pojem „části a součásti“ předpokládá existenci celku, pro jehož funkci jsou tyto části nebo součásti nepostradatelné. K tomu, aby mohl být výrobek kvalifikován jako „část nebo součást“ ve smyslu uvedených kapitol, nestačí prokázat, že bez tohoto výrobku nemůže stroj nebo přístroj plnit potřeby, pro které je určen. Ještě je nutné prokázat, že mechanické nebo elektrické fungování dotčeného stroje nebo přístroje je podmíněno uvedeným výrobkem (rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, bod 36).

44      V zájmu soudržného a jednotného použití společného celního sazebníku musí být pojem „části a součásti“ ve smyslu čísla 7322 KN definován tak, jak vyplývá z judikatury vydané k jiným kapitolám KN (obdobně viz rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, bod 37).

45      Ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, v daném případě vyplývá, že ocelové svařované díly, o které jde ve věci v původním řízení, jsou nepostradatelné pro fungování radiátorů, k nimž jsou připojeny a s nimiž tvoří celek.

46      Proto by mohly být kvalifikovány jako „části a součásti“ radiátorů spadající do čísla 7322 KN.

47      Je však třeba připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že zařazení určitého výrobku do čísla 7307 KN pod „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“, a tudíž pod „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, vylučuje, aby byl tento výrobek zařazen pod „části a součásti“ spadající do jiného čísla KN (rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, body 40 až 43).

48      Podle poznámky 2 ke třídě XV KN se totiž odkazy na „části a součásti“ uvedené v kapitolách 73 až 76 a 78 až 82 KN nevztahují na „části a součásti všeobecně použitelné“. V poznámce 2 ke třídě XV KN se upřesňuje, že výrobky spadající mimo jiné do čísla 7307 KN tvoří „části a součásti všeobecně použitelné“.

49      Proto je třeba zkoumat, zda takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení, musí být považovány za „příslušenství (fitinky) pro trouby a trubky“ spadající do čísla 7307 KN, a tudíž za „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, což by vylučovalo jejich zařazení jako „částí a součástí“ radiátorů spadajících do čísla 7322 KN.

50      V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že k tomu, aby byl předmětný výrobek kvalifikován jako „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, musí být určen – na základě jeho objektivních charakteristických znaků a vlastností a jeho přirozeného určení – k propojení dvou trubek nebo trubic či trubky s jiným zařízením (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, body 41 a 42).

51      Jak bylo uvedeno v bodě 23 tohoto rozsudku, jsou v daném případě ocelové svařované díly, o které jde ve věci v původním řízení, tvořeny dvěma či třemi vývody, u nichž lze rozlišit jedno či více ramen upravených tak, aby mohla být spojena s deskou radiátoru svařením na tupo, a dále vývod s hrdlem opatřeným závitem, které slouží ke spojení s odvzdušňovačem či regulačním ventilem nebo jiným zařízením anebo ke spojení s jakoukoli trubkou vedoucí ke zdroji vytápění.

52      Žalobkyně v původním řízení mimoto na jednání před Soudním dvorem uznala, že vnitřní průměr hrdla se závitem, jímž jsou opatřeny ocelové svařované díly, o něž jde ve věci v původním řízení, odpovídá klasickému průměru obecně používanému pro příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky.

53      Z toho vyplývá, že takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení, musejí být – s výhradou, že předkládající soud ověří všechny skutkové okolnosti, které má k dispozici – považovány za „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, a konkrétně za „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“ spadající do čísla 7307 KN.

54      Pokud jde o platnost prováděcího nařízení 2015/23, je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora přijme Komise nařízení o sazebním zařazení, pokud zařazení konkrétního výrobku do KN může činit těžkosti nebo být kontroverzní, a že takové nařízení má obecnou působnost, jelikož se nepoužije jen na určitý hospodářský subjekt, ale všeobecně na všechny výrobky totožné s tím, jenž byl předmětem tohoto zařazení (rozsudky ze dne 19. února 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, bod 63, a ze dne 26. dubna 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, bod 59 a citovaná judikatura).

55      V daném případě nelze z informací obsažených v předkládacím rozhodnutí jasně určit, zda jsou ocelové svařované díly, o něž jde ve věci v původním řízení, totožné s výrobkem uvedeným v prováděcím nařízení 2015/23, a zda se tedy toto nařízení na takové díly vztahuje.

56      I kdyby bylo uvedené prováděcí nařízení použitelné, Soudní dvůr již rozhodl, že takové použití není nezbytné, pokud Soudní dvůr svou odpovědí na předběžnou otázku poskytl předkládajícímu soudu všechny informace nezbytné pro zařazení výrobku do náležitého čísla KN (rozsudek ze dne 26. dubna 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, bod 62).

57      Vzhledem k tomu, že z předchozích úvah vyplývá, že Soudní dvůr poskytl předkládajícímu soudu všechny informace nezbytné pro zařazení ocelových svařovaných dílů, o něž jde ve věci v původním řízení, do náležitého čísla KN, není tedy namístě vyslovovat se k platnosti prováděcího nařízení 2015/23.

58      S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na položené otázky odpovědět tak, že KN musí být vykládána v tom smyslu, že takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení, musí být – s výhradou, že předkládající soud posoudí všechny skutkové okolnosti, které má k dispozici – zařazeny do čísla 7307 KN jakožto „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“.

 K nákladům řízení

59      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl takto:

Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, musí být vykládána v tom smyslu, že takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení, musí být – s výhradou, že předkládající soud posoudí všechny skutkové okolnosti, které má k dispozici – zařazeny do čísla 7307 kombinované nomenklatury jakožto „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“.

Biltgen

Fernlund

Rossi

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. května 2019.

Vedoucí soudní kanceláře

 

Předseda osmého senátu

A. Calot Escobar

 

F. Biltgen


*      Jednací jazyk: čeština.