Language of document : ECLI:EU:C:2019:414

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling)

15. maj 2019 (*)

»Præjudiciel forelæggelse – fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – svejsede stykker stål – radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede – pos. 7307 og 7322 – begreberne »dele« til radiatorer og »rørfittings« – gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 – gyldighed«

I sag C-306/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (retten for regionen Ostrava – afdelingen i Olomouc, Den Tjekkiske Republik) ved afgørelse af 29. marts 2018, indgået til Domstolen den 7. maj 2018, i sagen:

KORADO a.s.

mod

Generální ředitelství cel,

har

DOMSTOLEN (Ottende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, F. Biltgen (refererende dommer), og dommerne C.G. Fernlund og L.S. Rossi,

generaladvokat: Y. Bot,

justitssekretær: kontorchef M. Aleksejev,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 28. februar 2019,

efter at der er afgivet indlæg af:

–        KORADO a.s. ved advokáti P. Mrázek og V. Beringerová,

–        den tjekkiske regering ved M. Smolek, J. Vláčil og O. Serdula, som befuldmægtigede,

–        Europa-Kommissionen ved A. Caeiros og J. Hradil, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører dels fortolkningen af pos. 7307 og 7322 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), der findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014 (EUT 2014, L 312, s. 1), dels gyldigheden af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 af 5. januar 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2015, L 4, s. 15).

2        Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en tvist mellem KORADO a.s. (herefter »Korado«) og Generální ředitelství cel (generaldirektoratet for told, Den Tjekkiske Republik) vedrørende tariferingen af visse varer i KN.

 Retsforskrifter

 HS

3        Den internationale konvention, der fastlagde det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«), undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983, samt ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1).

4        Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen, oprettet ved konventionen om oprettelse af nævnte råd, undertegnet i Bruxelles den 15. december 1950, godkender på de betingelser, der er fastsat i artikel 8 i den i foregående præmis nævnte konvention om HS, de forklarende bemærkninger til HS og de tariferingsudtalelser, som vedtages af HS-udvalget.

5        I henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i den nævnte konvention om HS forpligter hver af de kontraherende parter sig til at drage omsorg for, at dens toldnomenklatur og statistiske nomenklatur er i overensstemmelse med HS, at anvende samtlige positioner og underpositioner i dette system, uden tilføjelser eller ændringer, samt de dertil knyttede koder og at følge nummerordenen i HS. Ifølge samme bestemmelse forpligter hver af de kontraherende parter sig til at anvende de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS samt alle bestemmelser til de forskellige afsnit, kapitler og underpositioner og til ikke at ændre rækkevidden heraf.

6        Punkt C i de almindelige bemærkninger i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende afsnit XV med overskriften »Dele af varer« har følgende ordlyd:

»[…] Dele til almindelig anvendelse (som defineret i bestemmelse 2 til dette afsnit), der foreligger særskilt, betragtes imidlertid ikke som dele af varer, men tariferes i deres respektive positioner. Dette gælder fx specialbolte til centralvarmekedler og specialfjedre til motorkøretøjer. Boltene tariferes i pos. 73.18 som bolte og ikke i pos 73.22 som dele til centralvarmekedler. Fjedrene tariferes i pos 73.20 som fjedre og ikke i pos 87.08 som dele til motorkøretøjer.«

7        De forklarende bemærkninger til pos. 7307 i HS er sålydende:

»[…]

Denne position omfatter rørfittings af jern eller stål, der hovedsagelig anvendes til samling af røråbninger, til at forbinde rør til apparater eller til lukning af røråbninger. Positionen omfatter imidlertid ikke varer, der anvendes ved installation af rør, og som ikke udgør en integreret del af selve rørledningen (fx bøjler, holdere og lignende hjælpeanordninger, der blot er beregnet til at fastholde og understøtte rørene på mure og vægge, spændebånd (slangebindere) eller kraver (slangebindere) til brug ved montering af rørslanger på stive rørledninger, haner, overgangsstykker mv.) (pos 73.25 eller 73.26).

[…]

Positionen omfatter således flade flanger og flanger med smedede kraver, rørknæ, rørbøjninger og returbøjninger, reduktionsmuffer, T-stykker, rørkryds, kapper og propper, overlagte studsender, fittings til rørformede gelændere og konstruktioner, etagebøjninger, flergrenede rørstykker, samleled eller muffer, vandlåse med renseprop, nipler, forskruninger, klamper og kraver.«

8        Den forklarende bemærkning til pos. 7322 i HS er sålydende:

»[…]

Denne position omfatter:

[…]

2)      Identificerbare sektioner og andre dele til radiatorer.

Som dele til radiatorer anses ikke:

a)      Rør og fittings til at forbinde centralvarmekedler og radiatorer (pos 7303-7307).

[…]«

 KN

9        Toldtarifering af varer, der indføres i Den Europæiske Union, fastsættes efter KN, som er baseret på HS. Den version af KN, der fandt anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, er den, der følger af forordning nr. 2658/87, som ændret ved gennemførelsesforordning nr. 1101/2014.

10      KN’s første del indeholder en række indledende bestemmelser. I denne del, i afsnit I vedrørende almindelige bestemmelser, fastsættes i afdeling A de almindelige regler for fortolkningen af denne nomenklatur, hvorefter tariferingen af varer i KN foretages. Det er således bl.a. fastsat, at tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, idet overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler alene tjener til orientering.

11      KN’s anden del indeholder et afsnit XV vedrørende »Uædle metaller og varer deraf«.

12      Dette afsnit består af kapitel 72-83 og omfatter navnlig kapitel 73 om varer af jern og stål.

13      Bestemmelse 2 til afsnit XV i KN er sålydende:

»Ved »dele til almindelig anvendelse« forstås overalt i nomenklaturen følgende:

a)      de i pos. 7307, 7312, 7315, 7317 og 7318 nævnte varer og tilsvarende varer af andre uædle metaller

[…]

I kapitel 73-76 og 78-82 (undtagen i pos. 7315) omfatter betegnelsen »dele« ikke dele til almindelig anvendelse som defineret ovenfor.

[…]«

14      Pos. 7307 i KN lyder således:

»Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer):

[…]

7307 93      – – Fittings til stuksvejsning:

– – – Med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder:

[…]

7307 93 19      – – – – Andre varer

[…]«

15      Pos. 7322 i KN lyder således:

»Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål:

– Radiatorer og dele dertil:

[…]

7322 19 00      – – I andre tilfælde

[…]«

 Gennemførelsesforordning (EU) 2015/23

16      For at sikre en ensartet anvendelse af KN har Kommissionen vedtaget gennemførelsesforordning 2015/23, som trådte i kraft den 28. januar 2015, jf. dens artikel 3.

17      Første til femte betragtning til gennemførelsesforordning 2015/23 er sålydende:

»(1)      For at sikre en ensartet anvendelse af [KN], der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)      Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende [KN]. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på [KN], eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)      Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under de(n) KN-kode(r), der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)      Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 [af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT 1992, L 302, s. 1)]. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)      Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget[.]«

18      Artikel 1 i gennemførelsesforordning 2015/23 bestemmer:

»De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i [KN] under de(n) KN-kode(r), der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.«

19      Denne gennemførelsesforordnings artikel 2 bestemmer:

»Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.«

20      Bilaget til gennemførelsesforordning 2015/23 er affattet således:

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En T-formet vare af stål. Den udvendige diameter på sidearmene er 23 mm, mens varens midterste arm har en diameter på 40 mm. De to sidearme er facetslebne og velegnede til stuksvejsning, den midterste arm er gevindskåret indvendigt.

Sidearmene skal svejses fast mellem radiatorens paneler. Den midterste arm kan enten påføres en udluftningsventil eller en reguleringsventil. Den kan også bruges til at forbinde radiatoren til et rør, der f.eks. forbinder den til en varmtvandsbeholder.

Se billedet (*).

7307 93 19

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 a) til afsnit XV og teksten til KN-kode 7307, 7307 93 og 7307 93 19.

Varen har de objektive kendetegn for rørfittings af jern og stål tariferet under pos. 7307. Varer under pos. 7307 er i henhold til bestemmelse 2 a) til afsnit XV dele til almindelig anvendelse. Eftersom henvisningen til dele, som bl.a. findes under kapitel 73, ikke omfatter henvisninger til dele til almindelig anvendelse som fastsat i denne bestemmelse, kan varen ikke tariferes under pos. 7322 som dele til radiatorer til centralopvarmning [se også forklarende bemærkninger til HS, pos. 7322, nr. 2, a)].

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 7307 93 19 som andre varer end fittings til stuksvejsning af stål, med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder.

(*)      Billedet er kun vejledende.

Image not found

«

 Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

21      Den 9. november 2015 anmodede sagsøgeren i hovedsagen Celní úřad pro Olomoucký kraj (toldmyndigheden i regionen Olomouc, Den Tjekkiske Republik) om bindende tariferingsoplysninger vedrørende tariferingen af visse varer. Sagsøgeren i hovedsagen foreslog, at varerne blev tariferet i underposition 7322 19 00 i KN.

22      De i hovedsagen omhandlede varer med referencerne »T 74-32«, »T 40-32« og »L 35-32« er svejsede stykker stål, der fremstilles til radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede.

23      De består af to eller tre arme, blandt hvilke der kan sondres mellem på den ene side en eller flere sidearme, der er udformet således, at de kan forbindes til radiatorens paneler ved stuksvejsning, og på den anden side en arm med en gevindskåret krave, der enten anvendes til at forbinde en udluftningsventil, en reguleringsventil eller en anden anordning eller til at forbinde et rør, der fører til en opvarmningskilde.

24      Ved en række afgørelser af 24. november 2015 tariferede toldmyndigheden i regionen Olomouc i henhold til gennemførelsesforordning 2015/23 de i hovedsagen omhandlede varer i underposition 7307 93 19 i KN.

25      Sagsøgeren i hovedsagen påklagede disse afgørelser til generaldirektoratet for told. Klagerne blev ikke taget til følge, og sagsøgeren anlagde herefter sag ved Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (retten for regionen Ostrava – afdelingen i Olomouc, Den Tjekkiske Republik).

26      Den forelæggende ret er af den opfattelse, at selv om de i hovedsagen omhandlede varer er identiske eller tilstrækkeligt sammenlignelige med det i gennemførelsesforordning 2015/23 omhandlede produkt og derfor bør tariferes i pos. 7307 i KN som »rørfittings af jern og stål« og nærmere bestemt i underposition 7307 93 19 i KN, vil en sådan tarifering ikke være korrekt, henset navnlig til karakteren af disse varer.

27      Den forelæggende ret har anført, at ifølge bestemmelse 2 til afsnit XV i KN skal varer under pos. 7307 i KN anses for »dele til almindelig anvendelse«. Efter den forelæggende rets opfattelse udgør de i hovedsagen omhandlede varer ikke dele til almindelig anvendelse, men en specifik del til radiatorer, som fremstilles på bestilling til sagsøgeren i hovedsagen, i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er udfærdiget af radiatorproducenten. De henhører derfor efter deres karakter under pos. 7322 i KN.

28      Desuden er den forelæggende ret i lighed med sagsøgeren i hovedsagen af den opfattelse, at de i hovedsagen omhandlede varer ikke kan anses for at være tilbehør, og den har i denne henseende anført, at Domstolen i dom af 26. oktober 2006, Turbon International (C-250/05, EU:C:2006:681), har fastslået, at begrebet »dele« forudsætter, at der findes en helhed, som ikke kan fungere uden disse dele, og at begrebet »tilbehør« omfatter bestanddele, der kan udskiftes, og som gør et apparat egnet til at udføre et bestemt arbejde eller øger dets anvendelsesmuligheder eller videre sætter det i stand til at udføre et særligt arbejde i forbindelse med dets hovedfunktion.

29      Ifølge den forelæggende ret kan radiatoren, med hvilken de i hovedsagen omhandlede varer udgør en helhed, ikke fungere uden disse. De skal derfor ikke anses for at være »rørfittings« som omhandlet i pos. 7307 i KN, men »dele« til radiatorer, der henhører under pos. 7322 i KN.

30      Under hensyn til disse betragtninger rejser den forelæggende ret spørgsmålet om gyldigheden af gennemførelsesforordning 2015/23 og nærmere bestemt spørgsmålet, om denne forordning ulovligt har udvidet anvendelsesområdet for underposition 7307 93 19 i KN.

31      Under disse omstændigheder har Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (retten for regionen Ostrava – afdelingen i Olomouc) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)      Er [gennemførelsesforordning 2015/23], hvori varerne beskrevet i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes i underposition 7307 93 19 i [KN], gyldig?

2)      Såfremt forordningen er ugyldig, kan de omhandlede varer da tariferes i underposition 7322 19 00 i [KN]?

3)      Såfremt forordningen er gyldig, skal de omhandlede varer da tariferes i underposition 7307 93 19 i [KN]?«

 Om de præjudicielle spørgsmål

32      Med sine spørgsmål, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, dels om KN skal fortolkes således, at svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede skal tariferes i pos. 7307 i KN som »rørfittings« eller snarere i pos. 7322 i KN som »dele« til radiatorer, dels, og subsidiært, om gennemførelsesforordning 2015/23 er gyldig.

33      Der skal indledningsvis henvises til, at det fremgår af fast retspraksis, at når Domstolen er forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende tarifering, er dens opgave i højere grad at oplyse den nationale ret om de kriterier, ved anvendelse af hvilke den nationale ret er i stand til at tarifere de pågældende produkter korrekt i KN, end selv at foretage denne tarifering, og dette så meget desto mere som Domstolen ikke nødvendigvis er i besiddelse af alle de hertil nødvendige oplysninger. Den nationale ret er således under alle omstændigheder bedre i stand til at foretage tariferingen (jf. bl.a. dom af 25.2.2016, G. E. Security, C-143/15, EU:C:2016:115, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).

34      Det tilkommer derfor den forelæggende ret at foretage tariferingen af de i hovedsagen omhandlede varer i lyset af Domstolens besvarelse af de af denne ret forelagte spørgsmål.

35      Med henblik på at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar skal det indledningsvis fremhæves, at det fremgår af de almindelige bestemmelser til fortolkning af KN, at tariferingen af varer skal ske i henhold til positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, idet overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler alene tjener til orientering. De forklarende bemærkninger til KN indeholder, på trods af deres manglende bindende virkning, vigtige bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioner (dom af 12.6.2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, præmis 33 og 35 og den deri nævnte retspraksis).

36      Det fremgår af Domstolens faste praksis, at hensynet til retssikkerheden og kontrolmulighederne kræver, at det afgørende kriterium for varernes tarifering i almindelighed skal søges i deres objektive kendetegn og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af positionen i KN og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser (dom af 25.2.2016, G. E. Security, C-143/15, EU:C:2016:115, præmis 44 og den deri nævnte retspraksis).

37      Domstolen har endvidere fastslået, at varens bestemmelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (dom af 13.7.2006, Uroplasty, C-514/04, EU:C:2006:464, præmis 42, og af 26.4.2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, EU:C:2017:298, præmis 40).

38      I hovedsagens tilfælde ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, i hvilken position i KN, dvs. pos. 7307 eller 7322 i denne, svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede skal tariferes.

39      I denne henseende fremgår det af ordlyden af pos. 7307 i KN, at denne position omfatter rørfittings af jern og stål såsom samleled, rørknæ og muffer.

40      De forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 7307 i HS præciserer endvidere, at denne position omfatter rørfittings af jern eller stål, der hovedsagelig anvendes til samling af røråbninger, til at forbinde rør til apparater eller til lukning af røråbninger.

41      Af ordlyden af pos. 7322 i KN fremgår, at denne position omfatter radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål.

42      Heraf følger, at det med henblik på tariferingen af svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede skal afgøres, om disse udgør »rørfittings« som omhandlet i pos. 7307 i KN eller »dele« til radiatorer som omhandlet i pos. 7322 i KN.

43      I denne henseende bemærkes, at selv om KN ikke definerer begrebet »dele« som omhandlet i pos. 7322 i KN, fremgår det af Domstolens praksis, som er udviklet i forbindelse med kapitel 84 og 85 i afsnit XVI og kapitel 90 i afsnit XVIII i KN, at begrebet »dele« forudsætter, at der findes en helhed, som ikke kan fungere uden disse dele. For at kunne kvalificere en vare som »dele« som omhandlet i de nævnte kapitler er det ikke tilstrækkeligt at bevise, at maskinen eller apparatet ikke kan opfylde de behov, den er bestemt til at opfylde, uden denne vare. Det skal desuden fastslås, at den pågældende maskines eller det pågældende apparats mekaniske eller elektriske funktion afhænger af den nævnte vare (dom af 12.12.2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, præmis 36).

44      Af hensyn til en sammenhængende og ensartet anvendelse af den fælles toldtarif bør begrebet »dele« som omhandlet i pos. 7322 i KN få samme definition som den, der følger af den praksis, der er fastlagt med hensyn til KN’s øvrige kapitler (jf. analogt dom af 12.12.2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, præmis 37).

45      I det foreliggende tilfælde fremgår det af de sagsakter, som Domstolen råder over, at de radiatorer, hvormed de i hovedsagen omhandlede svejsede stykker stål er forbundet, og med hvilke de udgør en helhed, ikke kan fungere uden disse.

46      Følgelig vil disse kunne kvalificeres som »dele« til radiatorer, der henhører under pos. 7322 i KN.

47      Der skal dog henvises til, at Domstolen allerede har fastslået, at tarifering af et bestemt produkt i pos. 7307 i KN som »rørfittings« og dermed som »dele til almindelig anvendelse« som omhandlet i bestemmelse 2 til afsnit XV i KN udelukker tarifering af dette produkt som »dele«, der henhører under en anden position i KN (dom af 12.12.2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, præmis 40-43).

48      Ifølge bestemmelse 2 til afsnit XV i KN omfatter betegnelsen »dele« i KN’s kapitel 73-76 og 78-82 således ikke »dele til almindelig anvendelse«. Det præciseres i bestemmelse 2 til afsnit XV i KN, at varer, der henhører under bl.a. pos. 7307 i KN, udgør »dele til almindelig anvendelse«.

49      Det skal derfor undersøges, om svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede skal anses for »rørfittings«, der henhører under pos. 7307 i KN, og dermed »dele til almindelig anvendelse« som omhandlet i bestemmelse 2 til afsnit XV i KN, hvilket vil udelukke tarifering af disse stykker som »dele« til radiatorer, der henhører under pos. 7322 i KN.

50      Det skal i denne henseende fremhæves, at det omhandlede produkt for at kunne kvalificeres som »dele til almindelig anvendelse« som omhandlet i bestemmelse 2 til afsnit XV i KN under hensyn til sine objektive karakteristika og egenskaber og det iboende formål med den nævnte vare hovedsageligt skal have til formål at forbinde rør eller rørfittings eller sammenføje et rør og en anden anordning (jf. i denne retning dom af 12.12.2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, præmis 41 og 42).

51      I det foreliggende tilfælde består de svejsede stykker stål som anført i denne doms præmis 23 af to eller tre arme, blandt hvilke der kan sondres mellem på den ene side en eller flere sidearme, der er udformet således, at de kan forbindes til radiatorens paneler ved stuksvejsning, og på den anden side en arm med en gevindskåret krave, der enten anvendes til at forbinde en udluftningsventil, en reguleringsventil eller en anden anordning eller til at forbinde et rør, der fører til en opvarmningskilde.

52      Sagsøgeren i hovedsagen anerkendte endvidere i retsmødet for Domstolen, at den indre diameter af den gevindskårne krave, som de i hovedsagen omhandlede svejsede stykker stål er forsynet med, svarer til den klassiske diameter, der generelt anvendes til rørfittings.

53      Heraf følger, at svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede, med forbehold af den forelæggende rets efterprøvelse af samtlige faktiske oplysninger, som den har til rådighed, skal anses for at være »dele til almindelig anvendelse« som omhandlet i bestemmelse 2 til afsnit XV i KN og nærmere bestemt »rørfittings«, der henhører under pos. 7307 i KN.

54      Hvad angår gyldigheden af gennemførelsesforordning 2015/23 skal der henvises til, at det fremgår af Domstolens faste praksis, dels at Kommissionen udsteder en tariferingsforordning, når et bestemt produkts tarifering i KN volder vanskeligheder eller er omstridt, dels at en sådan tariferingsforordning er almengyldig, idet den ikke finder anvendelse på en bestemt erhvervsdrivende, men på alle produkter svarende til dem, der er omfattet af denne tarifering (dom af 19.2.2009, Kamino International Logistics, C-376/07, EU:C:2009:105, præmis 63, og af 26.4.2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, EU:C:2017:298, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis).

55      I det foreliggende tilfælde gør oplysningerne i forelæggelsesafgørelsen det ikke muligt klart at afgøre, om de i hovedsagen omhandlede svejsede stykker stål svarer til det produkt, der er omhandlet i gennemførelsesforordning 2015/23, og dermed om denne forordning finder anvendelse på sådanne stykker.

56      Selv om det antages, at den nævnte gennemførelsesforordning finder anvendelse, har Domstolen allerede fastslået, at en sådan anvendelse ikke er nødvendig, når Domstolen med sit svar på et præjudicielt spørgsmål har givet den forelæggende ret alle de nødvendige oplysninger for tariferingen af et produkt i den rette position i KN (dom af 26.4.2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, EU:C:2017:298, præmis 62).

57      Heraf følger, at da det fremgår af de foregående betragtninger, at Domstolen har givet den forelæggende ret alle de nødvendige oplysninger for tariferingen af de i hovedsagen omhandlede svejsede stykker stål i den rette position i KN, er der ikke anledning til at tage stilling til gyldigheden af gennemførelsesforordning 2015/23.

58      Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal den forelæggende rets spørgsmål besvares med, at KN skal fortolkes således, at svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede, med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige faktiske oplysninger, som den har til rådighed, skal tariferes i pos. 7307 i KN som »rørfittings«.

 Sagsomkostninger

59      Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Ottende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014, skal fortolkes således, at svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede, med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige faktiske oplysninger, som den har til rådighed, skal tariferes i pos. 7307 i den kombinerede nomenklatur som »rørfittings«.

Underskrifter


* Processprog: tjekkisk.