Language of document : ECLI:EU:C:2019:414

Väliaikainen versio

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

15 päivänä toukokuuta 2019 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen tullitariffi – Tariffiluokittelu – Yhdistetty nimikkeistö – Hitsatut teräskappaleet – Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat – Nimikkeet 7307 ja 7322 – Käsitteet lämmönsäteilijöiden ”osat” ja ”putkien liitos- ja muut osat” – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/23 – Pätevyys

Asiassa C‑306/18,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Ostravan maakunnallinen tuomioistuin, Olomoucin jaosto, Tšekki) on esittänyt 29.3.2018 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 7.5.2018, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

KORADO a.s.

vastaan

Generální ředitelství cel,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja F. Biltgen (esittelevä tuomari) sekä tuomarit C. G. Fernlund ja L. S. Rossi,

julkisasiamies: Y. Bot,

kirjaaja: yksikönpäällikkö M. Aleksejev,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 28.2.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

–        KORADO a.s., edustajinaan P. Mrázek ja V. Beringerová, advokáti,

–        Tšekin hallitus, asiamiehinään M. Smolek, J. Vláčil ja O. Serdula,

–        Euroopan komissio, asiamiehinään A. Caeiros ja J. Hradil,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1        Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhtäältä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.10.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1101/2014 (EUVL 2014, L 312, s. 1), liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön (jäljempänä yhdistetty nimikkeistö) nimikkeiden 7307 ja 7322 tulkintaa sekä toisaalta tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 5.1.2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/23 (EUVL 2015, L 4, s. 15) pätevyyttä.

2        Pyyntö tehtiin KORADO a.s:n ja Generální ředitelství celin (tullin pääosasto, Tšekki) välisessä riita-asiassa, joka koskee tiettyjen tavaroiden luokittelua yhdistettyyn nimikkeistöön.

 Asiaa koskevat oikeussäännöt

 Harmonoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä

3        Euroopan talousyhteisö hyväksyi harmonisoitua (harmonoitua) tavarankuvaus- ja tavarankoodausjärjestelmää (jäljempänä harmonoitu järjestelmä) koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joka tehtiin Brysselissä 14.6.1983, ja sen 24.6.1986 tehdyn muutospöytäkirjan 7.4.1987 tehdyllä neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (EYVL 1987, L 198, s. 1).

4        Tulliyhteistyöneuvosto, josta on tullut Maailman tullijärjestö (WCO) ja joka perustettiin mainitun neuvoston perustamista koskevalla, Brysselissä 15.12.1950 allekirjoitetulla yleissopimuksella, hyväksyy edellisessä kohdassa mainitun harmonoitua järjestelmää koskevan yleissopimuksen 8 artiklassa määrätyin edellytyksin selitykset ja tariffointisuositukset, jotka on antanut harmonoidun järjestelmän komitea.

5        Harmonoitua järjestelmää koskevan yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a alakohdan mukaan kukin sopimuspuoli sitoutuu siihen, että sen tullitariffi- ja tilastonimikkeistöt ovat harmonoidun järjestelmän mukaisia, että se käyttää kaikkia harmonoidun järjestelmän nimikkeitä ja alanimikkeitä mitään lisäämättä tai muuttamatta niihin liittyvine numerokoodeineen ja että se noudattaa harmonoidun järjestelmän numerojärjestystä. Saman määräyksen mukaan kukin sopimuspuoli sitoutuu myös siihen, että se soveltaa harmonoidun järjestelmän yleisiä tulkintasääntöjä sekä kaikkia osa-, ryhmä- ja alanimikehuomautuksia, ja siihen, ettei se muuta osien, ryhmien, nimikkeiden tai alanimikkeiden soveltamisalaa.

6        Harmonoidun järjestelmän XV jaksoa koskevien selitysten yleisohjeissa, joiden otsikko on ”Tavaroiden osat”, todetaan seuraavaa:

”– – (tämän jakson 2 huomautuksessa määriteltyjä) erikseen tullattavaksi esitettyjä yleiskäyttöisiä osia ei katsota tavaroiden osiksi vaan ne luokitellaan tämän jakson niille soveltuviin nimikkeisiin. Tätä sovelletaan esim. keskuslämmityksen lämmönsäteilijöiden erikoisvalmisteisiin pultteihin ja moottoriajoneuvojen erikoisvalmisteisiin jousiin. Pultit luokitellaan nimikkeeseen 73.18 (pultteina) eikä nimikkeeseen 73.22 (keskuslämmityksen lämmönsäteilijöiden osina). Jouset luokitellaan nimikkeeseen 73.20 (jousina) eikä nimikkeeseen 87.08 (moottoriajoneuvon osina).

7        Harmonoidun järjestelmän nimikettä 7307 koskevassa selityksessä todetaan seuraavaa:

”– –

Tämä nimike käsittää rautaiset tai teräksiset liitososat, joita käytetään pääasiassa kahden putken liittämiseksi toistensa jatkeeksi tai putken liittämiseksi johonkin laitteeseen, taikka putken aukon sulkemiseen. Tähän nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu tavarat, joita käytetään putkien asentamiseen, mutta jotka eivät muodosta osaa itse varsinaisesta putkijohdosta (esim. pitimet, tuet ja vastaavat kannattimet, jotka ainoastaan kiinnittävät putken seinälle tai kannattavat sitä), kiinnitys- tai puristusvanteet tai kaulukset (letkunkiristimet) taipuisan putken tai letkun kiristämiseksi kiinteään putkeen, hanoihin, liitoskappaleisiin jne.) (nim. 73.25 tai 73.26).

– –

Tämä nimike käsittää siten mm. litteät laipat ja taotuin kauluksin varustetut laipat, kulmakappaleet, taipeet, U-kappaleet, supistusliittimet, T‑kappaleet, ristit, korkit ja tulpat, limiliitoskappaleet, putkikaiteiden ja rakenneosien liitososat, epäkeskomuhvit, monihaaraiset haaroituskappaleet, liittimet ja muhvit, vesilukot, nipat, putkenyhdistäjät, puristimet ja kaulukset.”

8        Harmonoidun järjestelmän nimikettä 7322 koskevassa selityksessä todetaan seuraavaa:

”– –

Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm:

– –

2)      Lämmönsäteilijöiden osiksi tunnistettavat ’elementit’ ja muut osat.

Seuraavia ei pidetä osina:

a)      putket ja asennusosat, joilla keskuslämmityskattilat ja lämmönsäteilijät yhdistetään (nimikkeet 73.03 – 73.07)

– –”

 Yhdistetty nimikkeistö

9        Euroopan unioniin tuotujen tavaroiden tariffiluokittelua säännellään yhdistetyssä nimikkeistössä, joka perustuu harmonoituun järjestelmään. Pääasian tosiseikkojen tapahtumahetkellä voimassa ollut yhdistetyn nimikkeistön versio on se, joka sisältyy asetukseen N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella N:o 1101/2014.

10      Yhdistetyn nimikkeistön ensimmäinen osa sisältää kaikki johdantomääräykset. Tämän osan I osaston A kohdassa säädetään yhdistetyn nimikkeistön yleisistä tulkintasäännöistä, joiden mukaan tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön. Siinä säädetään muun muassa, että oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja että jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia.

11      Yhdistetyn nimikkeistön toinen osa sisältää epäjaloja metalleja ja epäjaloista metalleista valmistettuja tavaroita koskevan XV jakson.

12      Tämä jakso koostuu 72–83 ryhmästä ja sisältää erityisesti 73 ryhmän, jonka otsikko on ”Rauta- ja terästavarat”.

13      Yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksessa todetaan seuraavaa:

”Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’yleiskäyttöiset osat’:

a)      nimikkeiden 7307, 7312, 7315, 7317 ja 7318 tavaroita sekä niiden kaltaisia muusta epäjalosta metallista valmistettuja tavaroita;

– –

Jäljempänä 73–76 ja 78–82 ryhmässä ilmaisulla ’tavaroiden osat’ (lukuun ottamatta nimikettä 7315) ei tarkoiteta edellä määriteltyjä yleiskäyttöisiä osia.

– –”

14      Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 7307 sanamuoto on seuraava:

”Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä:

– –      

7307 93      – – putkenosat tyssähitsausta varten:

– – suurin ulkoläpimitta enintään 609,6 mm

– –

7307 93 19      – – – – muut

– –”

15      Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 7322 sanamuoto on seuraava:

”Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä; ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet (myös raittiin tai ilmastoidun ilman jakeluun soveltuvat), joissa on moottorituuletin tai ‑puhallin, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä:

– lämmönsäteilijät ja niiden osat:

– –

7322 19 00      – – muut

– –”

 Täytäntöönpanoasetus 2015/23

16      Varmistaakseen yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen Euroopan komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen 2015/23, joka tuli sen 3 artiklan mukaisesti voimaan 28.1.2015.

17      Täytäntöönpanoasetuksen 2015/23 johdanto-osan 1–5 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”1)      Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitet[tyjä] tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

2)      Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

3)      Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

4)      On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi [yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun] neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 [(EYVL 1992, L 302, s. 1)] 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

5)      Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset.”

18      Täytäntöönpanoasetuksen 2015/23 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.”

19      Täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.”

20      Täytäntöönpanoasetuksen 2015/23 liitteessä todetaan seuraavaa:

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

1

2

3

T:n muotoinen terästavara. Olakkeiden ulkoläpimitta on 23 mm, ja tavaran keskiosan suurin läpimitta on 40 mm. Sen vastakkaissuuntaiset päät ovat viistot, tyssähitsaukseen soveltuvat, ja sen kolmas pää on kierteitetty sisäpuolelta.

Vastakkaissuuntaiset päät hitsataan patterin paneelien väliin. Kolmanteen päähän asennetaan joko ilmanpoistoventtiili tai säätöventtiili taikka sillä liitetään patteri putkeen, jolla se yhdistetään esimerkiksi kattilaan.

Katso kuva (*).

7307 93 19

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XV jakson 2 huomautuksen a kohdan sekä CN-koodien 7307, 7307 93 ja 7307 93 19 nimiketekstien mukaisesti.

Tavaralla on nimikkeen 7307 putkien liitos- ja muiden osien objektiiviset ominaisuudet. Nimikkeen 7307 tavarat ovat XV jakson 2 huomautuksen a kohdan mukaisesti yleiskäyttöisiä osia. Koska viittauksissa osiin muun muassa 73 luvussa ei viitata yleiskäyttöisiin osiin, siten kuin ne määritellään mainitussa huomautuksessa, tavaran luokittelu nimikkeen 7322 keskuslämmityspatterien osaksi ei tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 7322, 2 kohta, a alakohta).

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 7307 93 19 muuksi teräksiseksi putkenosaksi tyssähitsausta varten, jonka suurin ulkoläpimitta on enintään 609,6 mm.

(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


Image not found

 Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

21      Pääasian kantaja pyysi 9.11.2015 Celní úřad pro Olomoucký krajlta (Olomoucin alueen tullihallinto, Tšekki) sitovaa tariffitietoa tiettyjen tavaroiden luokittelusta. Pääasian kantaja on ehdottanut niiden luokittelemista yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7322 19 00.

22      Pääasiassa kyseessä olevat tavarat, joissa on merkintä ”T 74‑32”, ”T 40‑32” ja ”L 35‑32”, ovat keskuslämmitykseen tarkoitettujen lämmönsäteilijöiden, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavien, hitsattuja teräsosia.

23      Ne koostuvat kahdesta tai kolmesta päästä, joissa voidaan erottaa yhtäältä yksi tai useampia olakkeita, jotka on suunniteltu liitettäväksi patterin paneeleihin tyssähitsauksella, ja toisaalta päästä, jossa on kierrelaippa, jolla patteriin yhdistetään ilmanpoistoventtiili, säätöventtiili tai muu laite, taikka sillä yhdistetään patteri putkeen, jolla se yhdistetään lämmönlähteeseen.

24      Olomoucin alueen tullihallinto teki täytäntöönpanoasetuksen 2015/23 mukaisesti 24.11.2015 useita päätöksiä, joilla pääasiassa kyseessä olevat tavarat luokiteltiin yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7307 93 19.

25      Pääasian kantaja valitti näistä päätöksistä tullin pääosastoon. Kun valitukset hylättiin, kantaja nosti kanteen Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomoucissa (Ostravan maakunnallinen tuomioistuin, Olomoucin jaosto, Tšekki).

26      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että vaikka pääasiassa kyseessä olevat tavarat ovatkin samoja tai riittävän samankaltaisia kuin täytäntöönpanoasetuksessa 2015/23 tarkoitetut tavarat ja ne olisi tämän vuoksi luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 ”raudasta tai teräksestä valmistettuina putkien liitos- ja muina osina” ja erityisesti yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7307 93 19, tällainen luokittelu ei ole asianmukainen, kun otetaan huomioon muun muassa kyseisten tavaroiden luonne.

27      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautus osoittaa, että nimikkeen 7307 tavaroita on pidettävä ”yleiskäyttöisinä osina”. Se katsoo, että pääasiassa kyseessä olevat tavarat eivät ole yleiskäyttöisiä osia vaan patterien erityisiä osia, jotka valmistetaan pääasian kantajan tilauksesta patterien valmistajan laatimien teknisten asiakirjojen mukaisesti. Ne kuuluvat siis luonteensa vuoksi yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7322.

28      Lisäksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin arvioi pääasian kantajan tavoin, että pääasiassa kyseessä olevia tavaroita ei voida pitää tarvikkeina ja toteaa tältä osin, että unionin tuomioistuin totesi 26.10.2006 antamassaan tuomiossa Turbon International (C‑250/05, EU:C:2006:681), että käsitteessä ”osa” edellytetään sellaisen kokonaisuuden olemassaoloa, jonka toiminnan kannalta osa on välttämätön, ja että käsitteessä ”tarvikkeet” edellytetään sellaisten vaihdettavien välineistön osien olemassaoloa, joilla laite voidaan mukauttaa tiettyyn käyttötarkoitukseen tai joilla sen käyttötarkoitusta laajennetaan tai tehdään mahdolliseksi sen käyttäminen tiettyyn tarkoitukseen sen perustoimintojen lisäksi.

29      Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan pääasiassa kyseessä olevat tavarat ovat välttämättömiä patterin, jonka kanssa ne muodostavat kokonaisuuden, toiminnalle. Niitä ei sen vuoksi voida katsoa yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 kuuluviksi ”putkien liitos- ja muiksi osiksi” vaan yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7322 kuuluviksi patterien ”osiksi”.

30      Näiden seikkojen nojalla ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kyseenalaistaa täytäntöönpanoasetuksen 2015/23 pätevyyden ja kysyy erityisesti, onko kyseisellä asetuksella laajennettu lainvastaisesti yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen 7307 93 19 soveltamisalaa.

31      Tässä yhteydessä Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)      Onko [täytäntöönpanoasetus 2015/23] pätevä siltä osin kuin siinä luokitellaan liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7307 93 19?

2)      Jos kyseinen asetus ei ole pätevä, voidaanko kyseiset tavarat luokitella yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7322 19 00?

3)      Jos kyseinen asetus on pätevä, onko kyseiset tavarat luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7307 93 19? ”

 Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

32      Yhtäältä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, onko yhdistettyä nimikkeistöä tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset hitsatut teräskappaleet on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 ”putkien liitos- ja muina osina” vai pikemminkin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7322 lämmönsäteilijöiden ”osina”, ja toisaalta ja toissijaisesti, onko täytäntöönpanoasetus 2015/23 pätevä.

33      Aluksi on huomattava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että kun unionin tuomioistuimen käsiteltävänä on tariffiluokittelua koskeva ennakkoratkaisupyyntö, sen tehtävänä on pikemminkin selventää kansalliselle tuomioistuimelle niitä kriteereitä, joiden soveltaminen tekee tälle mahdolliseksi luokitella oikein asianomaiset tavarat yhdistettyyn nimikkeistöön, eikä luokitella tavaroita itse, mikä johtuu varsinkin siitä, ettei sillä välttämättä ole kaikkia tähän tarvittavia tietoja. On ilmeistä, että kansallinen tuomioistuin on joka tapauksessa paremmassa asemassa tekemään luokittelun (ks. mm. tuomio 25.2.2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34      Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on siis luokitella pääasiassa kyseessä olevat tavarat unionin tuomioistuimen sen esittämään kysymykseen antaman vastauksen perusteella.

35      Jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle voitaisiin antaa hyödyllinen vastaus, on aluksi korostettava, että yhdistetyn nimikkeistön yleisissä tulkintasäännöissä säädetään, että tavaroiden luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja että jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia. Vaikka harmonoidun järjestelmän ja yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset eivät ole sitovia, niillä on suuri merkitys eri tullinimikkeiden laajuuden tulkinnassa (tuomio 12.6.2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, 33 ja 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36      Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeusvarmuus ja valvonnan helppous edellyttävät, että tavaroiden tariffiluokittelun ratkaisevana luokitteluperusteena on yleensä oltava tavaroiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, sellaisina kuin ne on määritelty yhdistetyn nimikkeistön nimiketekstissä sekä sen jaksojen tai ryhmien huomautusten tekstissä (tuomio 25.2.2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

37      Unionin tuomioistuin on myös todennut, että tuotteen käyttötarkoitus voi olla objektiivinen luokitteluperuste, kunhan se kiinteästi liittyy kyseiseen tuotteeseen, jolloin liitynnän kiinteyttä on pystyttävä arvioimaan tuotteen objektiivisten ominaispiirteiden ja ominaisuuksien mukaan (tuomio 13.7.2006, Uroplasty, C‑514/04, EU:C:2006:464, 42 kohta ja tuomio 26.4.2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, 40 kohta).

38      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy pääasiassa etenkin, mihin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen, nimittäin nimikkeeseen 7307 vai nimikkeeseen 7322, pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset hitsatut teräskappaleet on luokiteltava.

39      Tältä osin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 7307 sanamuodosta seuraa, että se kattaa putkien tarvikkeet kuten raudasta tai teräksestä valmistetut liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit.

40      Harmonoidun järjestelmän nimikettä 7307 koskevassa selityksessä täsmennetään muun muassa, että nimike käsittää rautaiset tai teräksiset liitososat, joita käytetään pääasiassa kahden putken liittämiseksi toistensa jatkeeksi tai putken liittämiseksi johonkin laitteeseen, taikka putken aukon sulkemiseen.

41      Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 7322 sanamuodon mukaan tähän nimikkeeseen kuuluvat lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä.

42      Edellä esitetystä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaisten hitsattujen teräskappaleiden luokittelemiseksi on määritettävä, ovatko ne yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 7307 tarkoitettuja ”putkien liitos- ja muita osia” vai yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 7322 tarkoitettuja lämmönsäteilijöiden ”osia”.

43      Tältä osin on todettava, että vaikka yhdistetyssä nimikkeistössä ei määritellä yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 7322 tarkoitettua käsitettä ”osat”, yhdistetyn nimikkeistön XVI jakson 84 ja 85 ryhmän ja XVIII jakson 90 ryhmän asiayhteydessä kehitellystä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että käsite ”osat” edellyttää sellaisen kokonaisuuden olemassaoloa, jonka toiminnan kannalta osat ovat välttämättömiä. Jotta tavara voitaisiin luokitella mainituissa ryhmissä tarkoitetuksi ”osaksi”, ei ole riittävää osoittaa, ettei kone tai laite voisi ilman kyseistä osaa vastata niitä tarpeita, joita varten se on tarkoitettu. On vielä osoitettava, että kyseessä olevan koneen tai laitteen mekaaninen tai sähköinen toiminta riippuu mainitusta tavarasta (tuomio 12.12.2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, 36 kohta).

44      Yhteisen tullitariffin johdonmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 7322 tarkoitettu käsite ”tavaroiden osat” olisi määriteltävä samoin kuin muita yhdistetyn nimikkeistön ryhmiä koskevassa oikeuskäytännössä (ks. analogisesti tuomio 12.12.2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, 37 kohta).

45      Käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimella olevista asiakirjoista käy ilmi, että pääasiassa kyseessä olevat hitsatut teräskappaleet ovat välttämättömiä niiden patterien toiminnalle, joihin ne liitetään ja joiden kanssa ne muodostavat kokonaisuuden.

46      Näin ollen ne voidaan luokitella yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7322 kuuluviksi lämmönsäteilijöiden ”osiksi”.

47      On kuitenkin huomattava, että unionin tuomioistuin on jo katsonut, että tietyn tuotteen luokittelu yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 ”putkien liitos- ja muina osina” ja siten yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksessa tarkoitettuina ”yleiskäyttöisinä osina” sulkee pois kyseisen tuotteen luokittelun yhdistetyn nimikkeistön toiseen nimikkeeseen kuuluvina ”osina” (tuomio 12.12.2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, 40–43 kohta).

48      Yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksen mukaan yhdistetyn nimikkeistön 73–76 ja 78–82 ryhmässä ilmaisut, jotka liittyvät ”osiin”, eivät kata ”yleiskäyttöisiä osia”. Yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksessa täsmennetään, että muun muassa yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 kuuluvat tavarat ovat ”yleiskäyttöisiä osia”.

49      Näin ollen on tutkittava, voidaanko pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia hitsattuja teräskappaleita pitää yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 kuuluvina ”putkien liitos- ja muina osina” ja siten yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksessa tarkoitettuina ”yleiskäyttöisinä osina ja tarvikkeina”, mikä sulkisi pois näiden osien luokittelun CN-koodiin 7322 kuuluvien lämmönsäteilijöiden ”osiksi”.

50      Tältä osin on todettava, että jotta kyseessä oleva tavara voitaisiin luokitella yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksessa tarkoitetuksi ”yleiskäyttöiseksi osaksi”, sen täytyy luonteensa ja objektiivisten ominaisuuksiensa sekä sille ominaisen käyttötarkoituksen puolesta olla tarkoitettu kahden putken tai putkimaisen osan toisiinsa yhdistämiseen tai putken yhdistämiseen toiseen laitteeseen (ks. vastaavasti tuomio 12.12.2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, 41 ja 42 kohta).

51      Kuten edellä 23 kohdassa on todettu, käsiteltävässä asiassa kyseessä olevat hitsatut teräskappaleet koostuvat kahdesta tai kolmesta päästä, joissa voidaan erottaa yhtäältä yksi tai useampia olakkeita, jotka on suunniteltu liitettäväksi patterin paneeleihin tyssähitsauksella, ja toisaalta päästä, jossa on kierrelaippa, jolla patteriin yhdistetään ilmanpoistoventtiili, säätöventtiili tai muu laite, taikka sillä yhdistetään patteri putkeen, jolla se yhdistetään lämmönlähteeseen.

52      Lisäksi pääasian kantaja totesi unionin tuomioistuimen istunnossa, että kierrelaipan, jolla pääasiassa kyseessä olevat teräskappaleet on varustettu, sisäläpimitta vastaa putkien liitos- ja muiden osien tavanomaista halkaisijaa.

53      Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevat hitsatut teräskappaleet on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksessa tarkoitettuihin ”yleiskäyttöisiin osiin ja tarvikkeisiin” ja erityisesti yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 kuuluviin ”putkien liitos- ja muihin osiin”, jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käytettävissään olevien kaikkien tosiseikkojen perusteella suorittamasta arvioinnista muuta johdu.

54      Täytäntöönpanoasetuksen 2015/23 pätevyyden osalta on muistettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä komissio antaa luokitteluasetuksen, mikäli tietyn tavaran luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön voi tuottaa ongelmia tai olla riidanalaista, ja toisaalta, että luokitteluasetus on soveltamisalaltaan yleinen, kun sitä ei sovelleta vain tiettyyn taloudelliseen toimijaan, vaan sitä sovelletaan kaikkiin tavaroihin, jotka ovat samanlaisia kuin tämän luokittelun kohteena ollut tavara (tuomio 19.2.2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, 63 kohta ja tuomio 26.4.2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

55      Tässä tapauksessa ennakkoratkaisupyynnön sisältämien tietojen perusteella ei voida päätellä selvästi, ovatko pääasiassa kyseessä olevat hitsatut teräskappaleet samoja kuin täytäntöönpanoasetuksessa 2015/23 tarkoitetut tavarat ja sovelletaanko sitä siis tällaisiin osiin.

56      Vaikka oletettaisiin, että kyseistä täytäntöönpanoasetusta voidaan soveltaa, unionin tuomioistuin on jo katsonut, että tällainen soveltaminen ei ole tarpeen, kun unionin tuomioistuin on vastauksessaan ennakkoratkaisukysymykseen toimittanut ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle kaikki tarvittavat tiedot tuotteen luokittelemiseksi sopivaan yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen (tuomio 26.4.2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, 62 kohta).

57      Koska edellä esitetystä ilmenee, että unionin tuomioistuin on toimittanut ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle kaikki tarvittavat tiedot pääasiassa kyseessä olevien hitsattujen teräskappaleiden luokittelemiseksi sopivaan yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen, täytäntöönpanoasetuksen 2015/23 pätevyydestä ei ole tarpeen lausua.

58      Edellä esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset hitsatut teräskappaleet on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 ”putkien liitos- ja muina osina”, jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käytettävissään olevien kaikkien tosiseikkojen perusteella suorittamasta arvioinnista muuta johdu.

 Oikeudenkäyntikulut

59      Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna 16.10.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1101/2014, liitteeseen I sisältyvää yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset hitsatut teräskappaleet on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7307 ”putkien liitos- ja muina osina”, jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käytettävissään olevien kaikkien tosiseikkojen perusteella suorittamasta arvioinnista muuta johdu.

Allekirjoitukset


*      Oikeudenkäyntikieli: tšekki.