Language of document : ECLI:EU:C:2019:414

DOMSTOLENS DOM (åttonde avdelningen)

den 15 maj 2019 (*)

”Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma tulltaxan – Tullklassificering – Kombinerade nomenklaturen – Sammansvetsade ståldelar – Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning – Nummer 7307 och 7322 – Begreppen ’delar’ till radiatorer och ’rördelar’ – Genomförandeförordning (EU) 2015/23 – Giltighet”

I mål C‑306/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Regionala domstolen i Ostrava, domstolsfilialen i Olomouc, Tjeckien) genom beslut av den 29 mars 2018, som inkom till domstolen den 7 maj 2018, i målet

KORADO a.s.

mot

Generální ředitelství cel

meddelar

DOMSTOLEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden F. Biltgen (referent) samt domarna C. G. Fernlund och L. S. Rossi,

generaladvokat: Y. Bot,

justitiesekreterare: enhetschefen M. Aleksejev,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 28 februari 2019,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

–        KORADO a.s., genom P. Mrázek och V. Beringerová, advokáti,

–        Tjeckiens regering, genom M. Smolek, J. Vláčil och O. Serdula, samtliga i egenskap av ombud,

–        Europeiska kommissionen, genom A. Caeiros och J. Hradil, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1        Begäran om förhandsavgörande avser dels tolkningen av numren 7307 och 7322 i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallad KN), vilken återfinns i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014 (EUT L 312, 2014, s. 1), dels giltigheten av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/23 av den 5 januari 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 4, 2015, s. 15).

2        Begäran har framställts i ett mål mellan KORADO a.s. (nedan kallat Korado) och Generální ředitelství cel (tullmyndigheten, Tjeckien) angående klassificering av vissa varor i KN.

 Tillämpliga bestämmelser

 HS

3        Den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, upprättad i Bryssel den 14 juni 1983, och ändringsprotokollet till denna av den 24 juni 1986, godkändes på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 87/369/EEG av den 7 april 1987 (EGT L 198, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 12, s. 3).

4        Tullsamarbetsrådet (nu Världstullorganisationen), som inrättades genom en konvention om upprättande av nämnda råd, undertecknad i Bryssel den 15 december 1950, godkänner, enligt villkoren i artikel 8 i den ovannämnda HS‑konventionen, de förklarande anmärkningarna till HS och de klassificeringsyttranden som HS-kommittén antagit.

5        Enligt artikel 3.1 a i HS-konventionen förbinder sig varje fördragsslutande part att se till att dess tulltaxenomenklaturer och statistiska nomenklaturer överensstämmer med HS, att använda alla nummer och undernummer i HS, utan tillägg eller förändring, samt därtill hörande nummerkoder, och att följa den numeriska ordningsföljden i HS. I samma bestämmelse föreskrivs en skyldighet för de fördragsslutande parterna att tillämpa de allmänna reglerna för tolkningen av HS och alla anmärkningar till dess avdelningar, kapitel och undernummer samt att inte ändra dessas omfattning.

6        Punkt C i de allmänna anvisningarna till den förklarande anmärkningen till avdelning XV i HS, med rubriken ”Delar till varor”, har följande lydelse:

”Särskilt föreliggande delar med allmän användning (enligt definition i anm. 2 till denna avdelning) anses emellertid inte som delar till varor utan klassificeras enligt de nummer i denna avdelning som är tillämpliga för dem. Detta gäller exempelvis specialtillverkade bultar till radiatorer för centraluppvärmning och specialtillverkade fjädrar till bilar. Bultarna klassificeras enligt nr 7318 (som bultar) och inte enligt nr 7322 (som delar till radiatorer för centraluppvärmning). Fjädrarna klassificeras enligt nr 7320 (som fjädrar) och inte enligt nr 8708 (som delar till motorfordon).”

7        I den förklarande anmärkningen till nummer 7307 i HS föreskrivs följande:

”…

Detta nummer omfattar rördelar av järn eller stål, vilka används huvudsakligen för förbindning av två rör, för anslutning av rör till apparater eller andra anordningar eller för tillslutning av röröppningar. Numret omfattar emellertid inte artiklar som används för rörinstallationer men som inte bildar en del av själva rörledningen (t.ex. hållare, stag och liknande stöd, vilka endast fäster rören vid väggar, samt slangklämmor för montering av slangar vid rör, kranar, skarvstycken etcetera) (nr 7325 eller 7326).

Numret omfattar sålunda bland annat flata flänsar och flänsar med smidda kragar, knärör, returböjar och andra böjar, förminskningsrör, T‑rör, korsrör, huvar och proppar, förbindningsstycken för rörkonstruktioner, grenrör med ett flertal birör, vattenlås, nipplar och muffar.”

8        I den förklarande anmärkningen till nummer 7322 i HS föreskrivs följande:

”…

Detta nummer omfattar:

2)      Igenkännliga sektioner och andra delar till radiatorer.

Följande varor anses inte utgöra delar till radiatorer:

a)      rör och rördelar för förbindning av värmepannor och radiatorer (nr 7303–7307);

…”

 KN

9        Tullklassificeringen av varor som importeras till Europeiska unionen regleras i KN, som baseras på SH. Den lydelse av KN som var tillämplig vid tidpunkten för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen var den som följer av förordning nr 2658/87, i dess lydelse enligt förordning nr 1101/2014.

10      Del 1 av KN innehåller ett antal inledande bestämmelser. Avsnitt 1 i denna del avser allmänna bestämmelser. Punkt A i detta avsnitt innehåller allmänna bestämmelser för tolkning av nomenklaturen, som ska följas vid klassificeringen av varor i KN. Det föreskrivs bland annat att klassificeringen ska bestämmas med ledning av lydelsen av numren och anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen medan benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel endast är vägledande.

11      Den andra delen i KN innehåller avdelning XV som rör ”Oädla metaller och varor av oädel metall”.

12      Denna avdelning består av kapitlen 72–83 och innehåller i synnerhet kapitel 73, som har rubriken ”Varor av järn eller stål”.

13      I anmärkning 2 till avdelning XV i KN anges följande:

”Med delar med allmän användning förstås i hela tulltaxan

a)      varor enligt nr 7307, 7312, 7315, 7317 och 7318 samt motsvarande varor av andra oädla metaller,

Omnämnanden i kapitlen 73–76 och 78–82 (med undantag av nr 7315) av delar till varor avser inte delar med allmän användning enligt ovanstående definition.

…”

14      Nummer 7307 i KN har följande lydelse:

”Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål:

7307 93 – – Stumsvetsrördelar:

– – – Med en ytterdiameter av högst 609,6 mm:

7307 93 19      – – – – Andra slag

…”

15      Nummer 7322 i KN har följande lydelse:

”Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare (inbegripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar till sådana apparater, av järn eller stål:

– Radiatorer och delar till radiatorer:

7322 19 00 – Andra

…”

 Genomförandeförordning 2015/23

16      För att säkerställa en enhetlig tillämpning av KN antog Europeiska kommissionen genomförandeförordning 2015/23 vilken, i enlighet med artikel 3 i förordningen, trädde i kraft den 28 januari 2015.

17      I skälen 1–5 i genomförandeförordning 2015/23 anges följande:

”(1)      För att säkerställa enhetlig tillämpning av [KN], som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)      Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av [KN]. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)      Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)      Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 [av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 1992, s. 1)]. Denna period bör vara tre månader.

(5)      De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.”

18      I artikel 1 i genomförandeförordning 2015/23 föreskrivs följande:

”De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i [KN] klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.”

19      Artikel 2 i genomförandeförordningen har följande lydelse:

”Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från det datum då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.”

20      Bilagan till genomförandeförordning 2015/23 har följande lydelse:

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Skäl

(1)

(2)

(3)

T‑formad artikel av stål. Axlarnas ytterdiameter är 23 mm och den centrala delens största diameter är 40 mm. Sidoändstyckena är avfasade, lämpliga för stumsvetsning, och artikelns tredje ändstycke är gängat på insidan.

Sidoändstyckena ska svetsas fast mellan radiatorns paneler. Det tredje ändstycket används för att installera antingen en avluftningsventil eller en reglerventil, eller för att ansluta radiatorn med ett rör som förbinder den till exempelvis en värmepanna.

Se bilden (*).

7307 93 19

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XV samt texten till KN-nummer 7307, 7307 93 och 7307 93 19.

Artikeln har de objektiva egenskaperna av rördelar som klassificeras enligt nr 7307. Artiklar enligt nr 7307 är, i enlighet med anmärkning 2 a till avdelning XV, delar med allmän användning. Eftersom hänvisningar till delar i bland annat kapitel 73 inte avser delar med allmän användning enligt definitionen i den anmärkningen, är klassificering av artikeln enligt nr 7322 som en del till radiatorer för centraluppvärmning utesluten (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 7322, punkt 2 a).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7307 93 19 som andra stumsvetsrördelar av stål med en ytterdiameter av högst 609,6 mm.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


Image not found

 Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

21      Den 9 november 2015 begärde klaganden i det nationella målet att Celní úřad pro Olomoucký kraj (Tullkontoret i regionen Olomouc, Tjeckien) skulle utfärda ett bindande tullklassificeringsbesked avseende vissa varor. Klaganden i det nationella målet föreslog att de skulle klassificeras enligt undernummer 7322 19 00 i KN.

22      De varor som är aktuella i det nationella målet, vilka benämns ”T 74–32”, ”T 40‑32” och ”L 35–32”, är svetsade ståldelar som tillverkats för radiatorer för centraluppvärmning, som inte är försedda med elektrisk uppvärmningsanordning.

23      Varorna består av två eller tre ändstycken, bland vilka det kan urskiljas en eller två axlar utformade för att kunna fogas till en radiatorpanel genom stumsvetsning och ett ändstycke som är försett med en gängad krage, avsedd antingen för att ansluta en avluftningsventil, en reglerventil eller någon annan anordning eller för att ansluta en rördel som leder till en värmekälla.

24      I flera beslut av den 24 november 2015 klassificerade tullkontoret i regionen Olomouc, i enlighet med genomförandeförordning 2015/23, varorna i det nationella målet enligt KN-undernummer 7307 93 19.

25      Klaganden i det nationella målet överklagade dessa beslut till tullmyndigheten. Efter det att tullmyndigheten avslagit överklagandena, överklagade klaganden till Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Regionala domstolen i Ostrava, domstolsfilialen i Olomouc, Tjeckien).

26      Den hänskjutande domstolen anser att de varor som är aktuella i det nationella målet förvisso är identiska med eller tillräckligt liknande den vara som avses i genomförandeförordning 2015/23 och därmed ska klassificeras enligt KN-nummer 7307, i egenskap av ”rördelar av järn eller stål”, och närmare bestämt enligt KN-undernummer 7307 93 19, men att en sådan klassificering inte är korrekt med hänsyn bland annat till varornas beskaffenhet.

27      Den hänskjutande domstolen har påpekat att anmärkning 2 till avdelning XV i KN tyder på att artiklar enligt KN-nummer 7307 ska betraktas som ”delar med allmän användning”. Den anser att de varor som är aktuella i det nationella målet inte är en del med allmän användning, utan en särskild del av de radiatorer som tillverkats på beställning för klaganden i det nationella målet, enligt den tekniska dokumentation som tillverkaren av radiatorer har fastställt. De omfattas således, på grund av sin beskaffenhet, av KN-nummer 7322.

28      Den hänskjutande domstolen har dessutom, i likhet med klaganden i det nationella målet, påpekat att de varor som är aktuella i det nationella målet inte kan anses utgöra tillbehör. Den har, i detta hänseende, hänvisat till att EU-domstolen, i domen av den 26 oktober 2006, Turbon International (C‑250/05, EU:C:2006:681), slagit fast att begreppet ”del” förutsätter en helhet för vars funktion delen är oundgänglig och att begreppet ”tillbehör” avser utbytbara utrustningsdetaljer som är avsedda att göra en apparat lämplig för ett visst arbete, för att utöka dess användningsområde eller för att utföra en särskild uppgift i samband med dess huvudfunktion.

29      Enligt den hänskjutande domstolen är de varor som är aktuella i det nationella målet oumbärliga för att den radiator med vilken de bildar en helhet ska kunna fungera. De ska följaktligen inte anses utgöra ”rördelar” i den mening som avses enligt KN-nummer 7307, utan som ”delar” till radiatorer, vilka omfattas av KN-nummer 7322.

30      Mot bakgrund av dessa överväganden ifrågasätter den hänskjutande domstolen giltigheten av genomförandeförordning 2015/23 och frågar sig särskilt om denna förordning inte rättsstridigt har utvidgat tillämpningsområdet för KN-nummer 7307 93 19.

31      Mot denna bakgrund beslutade Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Regionala domstolen i Ostrava, domstolsfilialen i Olomouc) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1)      Är [genomförandeförordning 2015/23], enligt vilken de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska klassificeras enligt undernummer 7307 93 19 i KN, giltig?

2)      Om nämnda förordning inte är giltig, kan då varorna i fråga klassificeras enligt undernummer 7322 19 00 i KN?

3)      Om nämnda förordning är giltig, måste då varorna i fråga klassificeras enligt undernummer 7307 93 19 i KN?”

 Prövning av tolkningsfrågorna

32      Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i, i första hand, huruvida KN ska tolkas så, att sådana svetsade ståldelar som är i fråga i det nationella målet ska klassificeras enligt KN-nummer 7307, som ”rördelar”, eller snarare enligt KN-nummer 7322, som ”delar” till radiatorer, och, i andra hand, huruvida genomförandeförordning 2015/23 är giltig.

33      EU-domstolen erinrar inledningsvis om att dess uppgift inom ramen för en begäran om förhandsavgörande i fråga om tullklassificering, enligt fast rättspraxis, snarare består i att ge den nationella domstolen vägledning i fråga om kriterierna för att den domstolen ska kunna göra en riktig klassificering i KN av de aktuella varorna än att själv utföra klassificeringen, i synnerhet som EU-domstolen inte nödvändigtvis förfogar över alla uppgifter som krävs för klassificeringen. Den nationella domstolen förefaller således under alla omständigheter ha bättre förutsättningar att göra klassificeringen (se, bland annat, dom av den 25 februari 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punkt 41 och där angiven rättspraxis).

34      Det ankommer således på den hänskjutande domstolen att klassificera de varor som är aktuella i det nationella målet mot bakgrund av EU-domstolens svar på de tolkningsfrågor som ställts.

35      I syfte att ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar på dessa frågor kan det inledningsvis påpekas att det i de allmänna bestämmelserna för tolkningen av KN föreskrivs att klassificeringen av varor ska bestämmas med ledning av lydelsen av numren och anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen medan lydelsen av avdelningarnas, kapitlens eller underkapitlens rubriker endast är vägledande. De förklarande anmärkningarna till HS och KN utgör, även om de inte är bindande, viktiga hjälpmedel för att tolka räckvidden för de olika tullnumren (dom av den 12 juni 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punkterna 33 och 35 samt där angiven rättspraxis).

36      Det framgår av fast rättspraxis att det avgörande kriteriet för tullklassificering av varor, av hänsyn till rättssäkerheten och i syfte att underlätta kontroll, i allmänhet ska vara varornas objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i texten till KN-numret och i anmärkningarna till avdelningar och kapitel (dom av den 25 februari 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

37      Domstolen har också slagit fast att en varas avsedda användning kan utgöra ett objektivt kriterium för klassificering, under förutsättning att den följer naturligt av varan och detta kan konstateras på grundval av varans objektiva kännetecken och egenskaper (dom av den 13 juli 2006, Uroplasty, C‑514/04, EU:C:2006:464, punkt 42, och dom av den 26 april 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punkt 40).

38      I det nationella målet har den hänskjutande domstolen frågat enligt vilket KN-nummer, det vill säga KN-nummer 7307 eller KN-nummer 7322, sådana svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet ska klassificeras.

39      I detta hänseende följer det av lydelsen av KN-nummer 7307 att detta nummer omfattar rördelar, såsom kopplingar, knärör och muffar, av järn eller stål.

40      I den förklarande anmärkningen till HS angående HS-nummer 7307 preciseras även att detta nummer omfattar rördelar av järn eller stål, vilka används huvudsakligen för förbindning av två rör, för anslutning av rör till apparater eller andra anordningar eller för tillslutning av röröppningar.

41      I texten till KN-nummer 7322 anges, å sin sida, att detta nummer omfattar radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål.

42      Av detta följer att det vid klassificeringen av sådana svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet är nödvändigt att fastställa om dessa utgör ”rördelar”, i den mening som avses enligt KN-nummer 7307, eller ”delar” till radiatorer, i den mening som avses enligt KN-nummer 7322.

43      I KN definieras inte begreppet ”delar” i den mening som avses enligt KN-nummer 7322. Det följer emellertid av EU-domstolens praxis, vilken utvecklats inom ramen för kapitlen 84 och 85 i avdelning XVI och kapitel 90 i avdelning XVIII i KN, att begreppet ”delar” förutsätter att det finns en helhet för vars funktion delarna är oundgängliga. För att en vara ska kunna betecknas som ”delar” i den mening som avses i nämnda kapitel, räcker det inte att visa att maskinen eller apparaten inte kan tillgodose de behov som den är avsedd att tillgodose utan denna vara. Det krävs även att det visas att maskinens eller apparatens mekaniska eller elektriska funktion är beroende av denna vara (dom av den 12 december 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punkt 36).

44      För att främja en konsekvent och enhetlig tillämpning av den gemensamma tulltaxan ska begreppet ”delar”, i den mening som avses enligt KN-nummer 7322, definieras på samma sätt som i den rättspraxis som avser andra kapitel i KN (se, analogt, dom av den 12 december 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punkt 37).

45      I förevarande fall framgår det av handlingarna i målet att de svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet är oumbärliga för att de radiatorer till vilka de är anslutna och med vilka de utgör en helhet ska kunna fungera.

46      Dessa skulle följaktligen kunna klassificeras som ”delar” till radiatorer som omfattas av KN-nummer 7322.

47      EU-domstolen erinrar emellertid om att den redan har slagit fast att klassificeringen av en viss vara enligt KN-nummer 7307 i egenskap av ”rördelar”, och således som ”delar med allmän användning” i den mening som avses i anmärkning 2 till avdelning XV i KN, innebär att det inte är möjligt att klassificera denna vara som ”delar” som omfattas av ett annat KN-nummer (dom av den 12 december 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punkterna 40–43).

48      Enligt anmärkning 2 till avdelning XV i KN avser omnämnandena av ”delar” i kapitlen 73–76 och 78–82 i KN nämligen inte ”delar med allmän användning”. I anmärkning 2 till avdelning XV i KN preciseras att varor som omfattas av, bland annat, KN-nummer 7307 utgör ”delar med allmän användning”.

49      Det är därför nödvändigt att pröva om sådana svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet ska betraktas som ”rördelar” enligt KN-nummer 7307 och därför som ”delar med allmän användning” i den mening som avses i anmärkning 2 till avdelning XV i KN, vilket utesluter en klassificering av dessa stycken som ”delar” av radiatorer enligt KN-nummer 7322.

50      Det ska i detta sammanhang påpekas att en vara, för att klassificeras som ”delar med allmän användning” i den mening som avses i anmärkning 2 till avdelning XV i KN, med beaktande av dess objektiva kännetecken och egenskaper samt dess naturliga ändamål, ska vara avsedd att ansluta två rör eller rördelar till varandra eller att ansluta ett rör till en annan anordning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 december 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punkterna 41 och 42).

51      Såsom framgår av punkt 23 i denna dom består de svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet av två eller tre ändstycken, bland vilka det kan urskiljas dels en eller två axlar utformade för att kunna fogas till en radiatorpanel genom stumsvetsning, dels ett ändstycke som är försett med en gängad krage, avsett antingen att ansluta en avluftningsventil, en reglerventil eller någon annan anordning eller att ansluta en rördel som leder till en värmekälla.

52      Klaganden i det nationella målet har dessutom, vid förhandlingen inför EU-domstolen, medgett att den inre diametern på den gängade krage som de svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet är försedda med motsvarar den vanliga diameter som i allmänhet används för rördelar.

53      Av detta följer, med förbehåll för den hänskjutande domstolens bedömning av samtliga faktiska omständigheter, att sådana svetsade ståldelar som de som är aktuella i det nationella målet ska betraktas som ”delar med allmän användning” i den mening som avses i anmärkning 2 till avdelning XV i KN, närmare bestämt som ”rördelar” enligt KN-nummer 7307.

54      När det gäller giltigheten av genomförandeförordning 2015/23 kan det påpekas att det av EU-domstolens fasta praxis framgår dels att en klassificeringsförordning antas av kommissionen i de fall klassificeringen av en viss vara i KN skulle kunna medföra svårigheter eller föranleda skilda bedömningar, dels att en sådan klassificeringsförordning har allmän giltighet, eftersom den inte ska tillämpas på en viss näringsidkare utan generellt på varor som är identiska med dem som klassificeras genom förordningen (dom av den 19 februari 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punkt 63, och dom av den 26 april 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punkt 59 och där angiven rättspraxis).

55      I förevarande fall är det inte möjligt att med utgångspunkt i de uppgifter som lämnats i begäran om förhandsavgörande med säkerhet avgöra huruvida de svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet är identiska med den vara som avses i genomförandeförordning 2015/23 och således huruvida denna genomförandeförordning är tillämplig med avseende på sådana varor.

56      Även om det antas att nämnda genomförandeförordning är tillämplig, så har EU-domstolen redan slagit fast att en sådan tillämpning inte är nödvändig om domstolen genom sitt svar på en tolkningsfråga har tillhandahållit den hänskjutande domstolen alla uppgifter som denna behöver för att klassificera en produkt enligt ett nummer i KN (dom av den 26 april 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punkt 62).

57      Av detta följer att det inte är nödvändigt att pröva huruvida genomförandeförordning 2015/23 är giltig, eftersom det av redogörelsen ovan framgår att EU-domstolen har försett den hänskjutande domstolen med alla de uppgifter som är nödvändiga för att klassificera de svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet enligt rätt KN-nummer.

58      Mot bakgrund av ovanstående överväganden ska de tolkningsfrågor som ställts besvaras enligt följande. KN ska tolkas på så sätt att sådana svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet – med förbehåll för den hänskjutande domstolens bedömning av samtliga faktiska omständigheter i målet – ska klassificeras enligt KN-nummer 7307, i egenskap av ”rördelar”.

 Rättegångskostnader

59      Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (åttonde avdelningen) följande:

Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014, ska tolkas så, att sådana svetsade ståldelar som är aktuella i det nationella målet – med förbehåll för den hänskjutande domstolens bedömning av samtliga faktiska omständigheter i målet – ska klassificeras enligt KN-nummer 7307, i egenskap av ”rördelar”.

Underskrifter


*      Rättegångsspråk: tjeckiska.